กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

9 กรกฎาคม 2546

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

9 กันยายน 2546

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

17 กันยายน 2546

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

18 กันยายน 2546

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

เอเพกซ์ บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

9 กันยายน 2546

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

9 กันยายน 2546

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

9 กันยายน 2546

        ปัจจัยความเสี่ยง

9 กันยายน 2546

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

9 กันยายน 2546

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

9 กันยายน 2546

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

9 กันยายน 2546

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

9 กันยายน 2546

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

9 กันยายน 2546

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

9 กันยายน 2546

        การควบคุมภายใน

9 กันยายน 2546

        รายการระหว่างกัน

9 กันยายน 2546

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

9 กันยายน 2546

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

9 กันยายน 2546

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

9 กันยายน 2546

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

9 กันยายน 2546

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

9 กันยายน 2546

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

10 กรกฎาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส 2 ปี 2546) 9 กันยายน 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2545) 9 กันยายน 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ประจำปี 2544) 10 กรกฎาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ประจำปี 2543) 10 กรกฎาคม 2546