กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

12 พฤษภาคม 2546

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

3 กรกฎาคม 2546

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

7 กรกฎาคม 2546

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

8 กรกฎาคม 2546

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

แอสเซท พลัส บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

3 กรกฎาคม 2546

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

3 กรกฎาคม 2546

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

3 กรกฎาคม 2546

        ปัจจัยความเสี่ยง

2 กรกฎาคม 2546

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2 กรกฎาคม 2546

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

2 กรกฎาคม 2546

        การวิจัยและพัฒนา

2 กรกฎาคม 2546

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

2 กรกฎาคม 2546

        โครงการในอนาคต

2 กรกฎาคม 2546

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

2 กรกฎาคม 2546

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

2 กรกฎาคม 2546

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

2 กรกฎาคม 2546

        การควบคุมภายใน

2 กรกฎาคม 2546

        รายการระหว่างกัน

2 กรกฎาคม 2546

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

2 กรกฎาคม 2546

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

2 กรกฎาคม 2546

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

3 กรกฎาคม 2546

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

2 กรกฎาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2543) 27 มิถุนายน 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2544) 27 มิถุนายน 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2545) 16 กรกฎาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2546 (Q1)) 27 มิถุนายน 2546
   เอกสารแนบ 1(รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ) 2 กรกฎาคม 2546
   เอกสารแนบ 2(รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ) 2 กรกฎาคม 2546
   เอกสารแนบ 3(รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี) 2 กรกฎาคม 2546