กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

2 เมษายน 2546

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

17 กรกฎาคม 2546

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

21 กรกฎาคม 2546

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

23 กรกฎาคม 2546

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.บมจ.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

17 กรกฎาคม 2546

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

17 กรกฎาคม 2546

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

17 กรกฎาคม 2546

        ปัจจัยความเสี่ยง

17 กรกฎาคม 2546

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

17 กรกฎาคม 2546

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

17 กรกฎาคม 2546

        การวิจัยและพัฒนา

17 กรกฎาคม 2546

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

17 กรกฎาคม 2546

        โครงการในอนาคต

17 กรกฎาคม 2546

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

17 กรกฎาคม 2546

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

17 กรกฎาคม 2546

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

17 กรกฎาคม 2546

        การควบคุมภายใน

17 กรกฎาคม 2546

        รายการระหว่างกัน

17 กรกฎาคม 2546

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

17 กรกฎาคม 2546

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

17 กรกฎาคม 2546

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

17 กรกฎาคม 2546

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

17 กรกฎาคม 2546

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

17 กรกฎาคม 2546

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

17 กรกฎาคม 2546

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

17 กรกฎาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2543) 17 กรกฎาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2544) 17 กรกฎาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2545) 17 กรกฎาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาสที่ 1 ปี 2546) 17 กรกฎาคม 2546