กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

24 มีนาคม 2546

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

11 ธันวาคม 2546

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

17 ธันวาคม 2546

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

19 ธันวาคม 2546

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ฟินันซ่า บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

12 ธันวาคม 2546

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

12 ธันวาคม 2546

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

12 ธันวาคม 2546

        ปัจจัยความเสี่ยง

12 ธันวาคม 2546

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

12 ธันวาคม 2546

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

12 ธันวาคม 2546

        การวิจัยและพัฒนา

12 ธันวาคม 2546

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

12 ธันวาคม 2546

        โครงการในอนาคต

12 ธันวาคม 2546

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

12 ธันวาคม 2546

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

12 ธันวาคม 2546

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

12 ธันวาคม 2546

        การควบคุมภายใน

12 ธันวาคม 2546

        รายการระหว่างกัน

12 ธันวาคม 2546

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

12 ธันวาคม 2546

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

12 ธันวาคม 2546

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

12 ธันวาคม 2546

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

12 ธันวาคม 2546

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

20 พฤศจิกายน 2546

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

20 พฤศจิกายน 2546

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

27 มีนาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 ธันวาคม 2545) 27 มีนาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 ธันวาคม 2544) 27 มีนาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 ธันวาคม 2543) 27 มีนาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2546) 8 ธันวาคม 2546
   เอกสารแนบ 1(การกำกับดูแลกิจการ) 27 มีนาคม 2546
   เอกสารแนบ 2(สรุปสาะสำคัญของสัญญา) 27 มีนาคม 2546