กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

10 มีนาคม 2546

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

16 มิถุนายน 2546

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

18 มิถุนายน 2546

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

20 มิถุนายน 2546

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ทิสโก้ บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

16 มิถุนายน 2546

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

16 มิถุนายน 2546

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

29 พฤษภาคม 2546

        ปัจจัยความเสี่ยง

12 มิถุนายน 2546

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

29 พฤษภาคม 2546

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

29 พฤษภาคม 2546

        การวิจัยและพัฒนา

29 พฤษภาคม 2546

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

29 พฤษภาคม 2546

        โครงการในอนาคต

29 พฤษภาคม 2546

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

29 พฤษภาคม 2546

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

12 มิถุนายน 2546

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

12 มิถุนายน 2546

        การควบคุมภายใน

29 พฤษภาคม 2546

        รายการระหว่างกัน

29 พฤษภาคม 2546

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

29 พฤษภาคม 2546

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

16 มิถุนายน 2546

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

10 มีนาคม 2546

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

12 มิถุนายน 2546

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

12 มิถุนายน 2546

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

10 มีนาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปีบัญชี 2543-2542) 10 มีนาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปีบัญชี 2544-2543) 10 มีนาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปีบัญชี 2545-2544) 10 มีนาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส 3 สิ้นสุด 31 มี.ค. 2546) 29 พฤษภาคม 2546
   เอกสารแนบ 5(งบเสมือนปรับโครงสร้าง สำหรับปี 2545) 10 มีนาคม 2546