กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

18 ธันวาคม 2545

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

24 กุมภาพันธ์ 2546

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

27 กุมภาพันธ์ 2546

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

28 กุมภาพันธ์ 2546

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

24 กุมภาพันธ์ 2546

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

13 กุมภาพันธ์ 2546

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

24 กุมภาพันธ์ 2546

        ปัจจัยความเสี่ยง

13 กุมภาพันธ์ 2546

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

20 กุมภาพันธ์ 2546

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

13 กุมภาพันธ์ 2546

        การวิจัยและพัฒนา

13 กุมภาพันธ์ 2546

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

13 กุมภาพันธ์ 2546

        โครงการในอนาคต

13 กุมภาพันธ์ 2546

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

13 กุมภาพันธ์ 2546

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

13 กุมภาพันธ์ 2546

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

13 กุมภาพันธ์ 2546

        การควบคุมภายใน

13 กุมภาพันธ์ 2546

        รายการระหว่างกัน

13 กุมภาพันธ์ 2546

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

24 กุมภาพันธ์ 2546

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

24 กุมภาพันธ์ 2546

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

24 กุมภาพันธ์ 2546

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

24 กุมภาพันธ์ 2546

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

13 กุมภาพันธ์ 2546

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

13 กุมภาพันธ์ 2546

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

13 กุมภาพันธ์ 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2543) 26 กุมภาพันธ์ 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2544) 26 กุมภาพันธ์ 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2545) 26 กุมภาพันธ์ 2546
   เอกสารแนบ 1(งบเปรียบเสมือนปรับโครงสร้าง) 26 กุมภาพันธ์ 2546