กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

31 ธันวาคม 2546

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

16 กุมภาพันธ์ 2547

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

26 กุมภาพันธ์ 2547

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

4 มีนาคม 2547

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ภัทร บล. บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

16 กุมภาพันธ์ 2547

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

16 กุมภาพันธ์ 2547

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

16 กุมภาพันธ์ 2547

        ปัจจัยความเสี่ยง

16 กุมภาพันธ์ 2547

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

16 กุมภาพันธ์ 2547

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

16 กุมภาพันธ์ 2547

        การวิจัยและพัฒนา

16 กุมภาพันธ์ 2547

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

16 กุมภาพันธ์ 2547

        โครงการในอนาคต

16 กุมภาพันธ์ 2547

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

16 กุมภาพันธ์ 2547

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

16 กุมภาพันธ์ 2547

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

16 กุมภาพันธ์ 2547

        การควบคุมภายใน

16 กุมภาพันธ์ 2547

        รายการระหว่างกัน

16 กุมภาพันธ์ 2547

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

16 กุมภาพันธ์ 2547

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

16 กุมภาพันธ์ 2547

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

16 กุมภาพันธ์ 2547

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

16 กุมภาพันธ์ 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

16 กุมภาพันธ์ 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

16 กุมภาพันธ์ 2547

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

18 กุมภาพันธ์ 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด() 16 กุมภาพันธ์ 2547
   เอกสารแนบ 1(รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท) 16 กุมภาพันธ์ 2547
   เอกสารแนบ 2(รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของ บทม.) 16 กุมภาพันธ์ 2547
   เอกสารแนบ 3(สรุปสาระสำคัญของสัญญาบางฉบับที่เกี่ยวกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 11 กุมภาพันธ์ 2547
   เอกสารแนบ 4(งบการเงิน) 5 กุมภาพันธ์ 2547
   เอกสารแนบ 5(งบการเงิน IAS งวดประจำปี 3 ปี 2544-2546) 16 กุมภาพันธ์ 2547
   เอกสารแนบ 6(งบการเงิน IAS ระหว่างกาล งวด 3 เดือน วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545) 16 กุมภาพันธ์ 2547
   เอกสารแนบ 7(เอกสารชี้แจงนักลงทุน) 17 กุมภาพันธ์ 2547