กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

1 ตุลาคม 2545

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

27 พฤศจิกายน 2546

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

3 ธันวาคม 2546

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

4 ธันวาคม 2546

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

21 มกราคม 2547

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

28 พฤศจิกายน 2546

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

28 พฤศจิกายน 2546

        ปัจจัยความเสี่ยง

28 พฤศจิกายน 2546

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

28 พฤศจิกายน 2546

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

28 พฤศจิกายน 2546

        การวิจัยและพัฒนา

28 พฤศจิกายน 2546

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

28 พฤศจิกายน 2546

        โครงการในอนาคต

28 พฤศจิกายน 2546

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

28 พฤศจิกายน 2546

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

28 พฤศจิกายน 2546

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

28 พฤศจิกายน 2546

        การควบคุมภายใน

28 พฤศจิกายน 2546

        รายการระหว่างกัน

28 พฤศจิกายน 2546

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

28 พฤศจิกายน 2546

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

28 พฤศจิกายน 2546

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

28 พฤศจิกายน 2546

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

28 พฤศจิกายน 2546

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

28 พฤศจิกายน 2546

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

28 พฤศจิกายน 2546

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

28 พฤศจิกายน 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2542-2543) 31 ตุลาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2543-2544) 31 ตุลาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2544-2545) 31 ตุลาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส 2 ปี 2546) 31 ตุลาคม 2546
   เอกสารแนบ 1(งวดไตรมาส 3 ปี 2546) 28 พฤศจิกายน 2546