กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

18 กันยายน 2545

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

27 พฤศจิกายน 2545

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

2 ธันวาคม 2545

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

3 ธันวาคม 2545

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ทิสโก้ บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

26 พฤศจิกายน 2545

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

26 พฤศจิกายน 2545

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

26 พฤศจิกายน 2545

        ปัจจัยความเสี่ยง

28 ตุลาคม 2545

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

28 ตุลาคม 2545

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

28 ตุลาคม 2545

        การวิจัยและพัฒนา

28 ตุลาคม 2545

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

28 ตุลาคม 2545

        โครงการในอนาคต

4 พฤศจิกายน 2545

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

28 ตุลาคม 2545

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

28 ตุลาคม 2545

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

21 พฤศจิกายน 2545

        การควบคุมภายใน

28 ตุลาคม 2545

        รายการระหว่างกัน

28 ตุลาคม 2545

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

4 พฤศจิกายน 2545

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

27 พฤศจิกายน 2545

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

18 กันยายน 2545

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

21 พฤศจิกายน 2545

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

21 พฤศจิกายน 2545

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

18 กันยายน 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปีสิ้นสุด 31 ธัวาคม 2543) 19 กันยายน 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2544) 18 กันยายน 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2545) 18 กันยายน 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2545) 26 พฤศจิกายน 2545