กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

13 กันยายน 2545

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

14 ตุลาคม 2545

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

16 ตุลาคม 2545

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

18 ตุลาคม 2545

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ภัทร บล. บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

15 ตุลาคม 2545

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

15 ตุลาคม 2545

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

15 ตุลาคม 2545

        ปัจจัยความเสี่ยง

15 ตุลาคม 2545

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

15 ตุลาคม 2545

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

15 ตุลาคม 2545

        การวิจัยและพัฒนา

15 ตุลาคม 2545

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

15 ตุลาคม 2545

        โครงการในอนาคต

15 ตุลาคม 2545

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

15 ตุลาคม 2545

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

15 ตุลาคม 2545

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

15 ตุลาคม 2545

        การควบคุมภายใน

15 ตุลาคม 2545

        รายการระหว่างกัน

15 ตุลาคม 2545

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

15 ตุลาคม 2545

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

15 ตุลาคม 2545

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

15 ตุลาคม 2545

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

15 ตุลาคม 2545

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

15 ตุลาคม 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(6 เดือน ส้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545) 15 ตุลาคม 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(1 ปี ส้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543) 15 ตุลาคม 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 ธันวาคม 2543 และ 2542) 15 ตุลาคม 2545
   เอกสารแนบ 1(งบการเงินประหนึ่งทำใหม่) 16 ตุลาคม 2545