กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

4 มิถุนายน 2545

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

24 กรกฎาคม 2545

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

29 กรกฎาคม 2545

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

30 กรกฎาคม 2545

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

13 กันยายน 2545

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

30 กรกฎาคม 2545

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

30 กรกฎาคม 2545

        ปัจจัยความเสี่ยง

30 กรกฎาคม 2545

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

30 กรกฎาคม 2545

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

30 กรกฎาคม 2545

        การวิจัยและพัฒนา

30 กรกฎาคม 2545

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

30 กรกฎาคม 2545

        โครงการในอนาคต

30 กรกฎาคม 2545

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

30 กรกฎาคม 2545

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

30 กรกฎาคม 2545

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

30 กรกฎาคม 2545

        การควบคุมภายใน

30 กรกฎาคม 2545

        รายการระหว่างกัน

30 กรกฎาคม 2545

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

30 กรกฎาคม 2545

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

30 กรกฎาคม 2545

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

30 กรกฎาคม 2545

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

30 กรกฎาคม 2545

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

30 กรกฎาคม 2545

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

30 กรกฎาคม 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส 1/2545) 8 สิงหาคม 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ประจำปี 2544) 8 สิงหาคม 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ประจำปี 2543) 8 สิงหาคม 2545
   เอกสารแนบ 1(งบการเงินประจำปี 2542) 8 สิงหาคม 2545