กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

22 กุมภาพันธ์ 2545

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

31 พฤษภาคม 2545

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

3 มิถุนายน 2545

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

4 มิถุนายน 2545

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญควบใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ซีมิโก้ บล.บมจ.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

12 มิถุนายน 2545

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

12 มิถุนายน 2545

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

12 มิถุนายน 2545

        ปัจจัยความเสี่ยง

12 มิถุนายน 2545

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

12 มิถุนายน 2545

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

12 มิถุนายน 2545

        การวิจัยและพัฒนา

12 มิถุนายน 2545

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

12 มิถุนายน 2545

        โครงการในอนาคต

12 มิถุนายน 2545

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

12 มิถุนายน 2545

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

12 มิถุนายน 2545

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

12 มิถุนายน 2545

        การควบคุมภายใน

12 มิถุนายน 2545

        รายการระหว่างกัน

12 มิถุนายน 2545

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

12 มิถุนายน 2545

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

12 มิถุนายน 2545

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

12 มิถุนายน 2545

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

12 มิถุนายน 2545

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

12 มิถุนายน 2545

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

12 มิถุนายน 2545

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

15 พฤษภาคม 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ประจำปี 2544) 15 พฤษภาคม 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ประจำปี 2543) 15 พฤษภาคม 2545
   เอกสารแนบ 1(การประเมินราคาทรัพย์ของบริษัท) 15 พฤษภาคม 2545