กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บล.

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บล.

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

10 เมษายน 2545

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

27 สิงหาคม 2545

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

3 กันยายน 2545

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

5 กันยายน 2545

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิส


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

28 สิงหาคม 2545

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

28 สิงหาคม 2545

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

28 สิงหาคม 2545

        ปัจจัยความเสี่ยง

28 สิงหาคม 2545

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

28 สิงหาคม 2545

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

28 สิงหาคม 2545

        การวิจัยและพัฒนา

28 สิงหาคม 2545

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

28 สิงหาคม 2545

        โครงการในอนาคต

28 สิงหาคม 2545

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

28 สิงหาคม 2545

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

28 สิงหาคม 2545

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

28 สิงหาคม 2545

        การควบคุมภายใน

28 สิงหาคม 2545

        รายการระหว่างกัน

28 สิงหาคม 2545

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

28 สิงหาคม 2545

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

28 สิงหาคม 2545

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

28 สิงหาคม 2545

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

28 สิงหาคม 2545

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

28 สิงหาคม 2545

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

28 สิงหาคม 2545

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

28 สิงหาคม 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(30 มิถุนายน 2545) 28 สิงหาคม 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 มีนาคม 2545) 28 สิงหาคม 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 ธันวาคม 2544-2543) 28 สิงหาคม 2545