กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

6 กันยายน 2544

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

13 พฤศจิกายน 2544

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

16 พฤศจิกายน 2544

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

20 พฤศจิกายน 2544

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

โนมูระ พัฒนสิน บมจ. บล.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

16 พฤษภาคม 2545

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

16 พฤษภาคม 2545

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

16 พฤษภาคม 2545

        ปัจจัยความเสี่ยง

16 พฤษภาคม 2545

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

16 พฤษภาคม 2545

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

16 พฤษภาคม 2545

        การวิจัยและพัฒนา

16 พฤษภาคม 2545

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

16 พฤษภาคม 2545

        โครงการในอนาคต

16 พฤษภาคม 2545

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

16 พฤษภาคม 2545

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

16 พฤษภาคม 2545

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

16 พฤษภาคม 2545

        การควบคุมภายใน

16 พฤษภาคม 2545

        รายการระหว่างกัน

16 พฤษภาคม 2545

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

16 พฤษภาคม 2545

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

16 พฤษภาคม 2545

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

16 พฤษภาคม 2545

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

16 พฤษภาคม 2545

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

16 พฤษภาคม 2545

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

16 พฤษภาคม 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ประจำปี 2544) 16 พฤษภาคม 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ประจำปี 2543) 16 พฤษภาคม 2545