กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

17 กันยายน 2544

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

25 ตุลาคม 2544

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

2 พฤศจิกายน 2544

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

7 พฤศจิกายน 2544

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ไพร้ซวอเตอร์ เฮ้าส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

26 เมษายน 2545

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

26 เมษายน 2545

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

26 เมษายน 2545

        ปัจจัยความเสี่ยง

26 เมษายน 2545

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

26 เมษายน 2545

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

26 เมษายน 2545

        การวิจัยและพัฒนา

26 เมษายน 2545

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

26 เมษายน 2545

        โครงการในอนาคต

26 เมษายน 2545

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

26 เมษายน 2545

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

26 เมษายน 2545

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

26 เมษายน 2545

        การควบคุมภายใน

26 เมษายน 2545

        รายการระหว่างกัน

26 เมษายน 2545

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

26 เมษายน 2545

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

26 เมษายน 2545

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

26 เมษายน 2545

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

26 เมษายน 2545

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

26 เมษายน 2545

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

26 เมษายน 2545

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

25 เมษายน 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส 1/2544) 26 เมษายน 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส3/2543) 26 เมษายน 2545