กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

4 พฤษภาคม 2544

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

20 มิถุนายน 2544

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

29 มิถุนายน 2544

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

5 กรกฎาคม 2544

ประเภทหลักทรัพย์:

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ไอ วี โกลบอล บล. บมจ.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

2 เมษายน 2545

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

2 เมษายน 2545

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

2 เมษายน 2545

        ปัจจัยความเสี่ยง

2 เมษายน 2545

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2 เมษายน 2545

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

2 เมษายน 2545

        การวิจัยและพัฒนา

2 เมษายน 2545

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

2 เมษายน 2545

        โครงการในอนาคต

2 เมษายน 2545

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

2 เมษายน 2545

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

2 เมษายน 2545

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

2 เมษายน 2545

        การควบคุมภายใน

2 เมษายน 2545

        รายการระหว่างกัน

2 เมษายน 2545

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

2 เมษายน 2545

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

2 เมษายน 2545

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

2 เมษายน 2545

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

2 เมษายน 2545

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

2 เมษายน 2545

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

2 เมษายน 2545

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

2 เมษายน 2545