กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

9 พฤษภาคม 2550

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

9 มิถุนายน 2550

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

12 มิถุนายน 2550

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

18 มิถุนายน 2550

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

กสิกรไทย บล.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

13 มิถุนายน 2550

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

9 มิถุนายน 2550

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

9 มิถุนายน 2550

        ปัจจัยความเสี่ยง

30 พฤษภาคม 2550

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

30 พฤษภาคม 2550

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

30 พฤษภาคม 2550

        การวิจัยและพัฒนา

30 พฤษภาคม 2550

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

30 พฤษภาคม 2550

        โครงการในอนาคต

30 พฤษภาคม 2550

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

30 พฤษภาคม 2550

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

30 พฤษภาคม 2550

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

30 พฤษภาคม 2550

        การควบคุมภายใน

30 พฤษภาคม 2550

        รายการระหว่างกัน

30 พฤษภาคม 2550

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

9 มิถุนายน 2550

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

9 มิถุนายน 2550

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

9 มิถุนายน 2550

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

30 พฤษภาคม 2550

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

30 พฤษภาคม 2550

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

30 พฤษภาคม 2550

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

30 พฤษภาคม 2550
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส 1 ปี 2550) 4 มิถุนายน 2550
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2549) 9 พฤษภาคม 2550
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2548) 9 พฤษภาคม 2550
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2547) 9 พฤษภาคม 2550