กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

25 กุมภาพันธ์ 2548

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

31 มีนาคม 2548

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

4 เมษายน 2548

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

12 เมษายน 2548

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ภัทร บล. บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

8 เมษายน 2548

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

31 มีนาคม 2548

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

29 มีนาคม 2548

        ปัจจัยความเสี่ยง

29 มีนาคม 2548

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

29 มีนาคม 2548

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

29 มีนาคม 2548

        การวิจัยและพัฒนา

29 มีนาคม 2548

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

29 มีนาคม 2548

        โครงการในอนาคต

29 มีนาคม 2548

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

29 มีนาคม 2548

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

29 มีนาคม 2548

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

29 มีนาคม 2548

        การควบคุมภายใน

29 มีนาคม 2548

        รายการระหว่างกัน

29 มีนาคม 2548

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

29 มีนาคม 2548

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

31 มีนาคม 2548

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

29 มีนาคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

29 มีนาคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

29 มีนาคม 2548

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

29 มีนาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(รวมประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ถึง 2547) 29 มีนาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งบการเงินประจำปี 2547) 28 กุมภาพันธ์ 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งบการเงิน ประจำปี 2546) 25 กุมภาพันธ์ 2548
   เอกสารแนบ 1(รายงานผลการศึกษาการแข่งขันของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย) 15 มีนาคม 2548
   เอกสารแนบ 2(รายงานวิเคราะห์ลักษณะทางเทคนิคของโรงงานผลิตสาธารณูปโภคด้านอุตสาหกรรมในกลุ่มบริษัท) 15 มีนาคม 2548
   เอกสารแนบ 3(เอกสารชี้แจงนักลงทุน) 15 มีนาคม 2548