กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์ : 

สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : 

ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก : 

19 พฤษภาคม 2558

วันที่แก้ไขข้อมูล Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 

N/A

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ : 

N/A

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 

N/A

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 

N/A

ประเภทหลักทรัพย์ : 

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย : 

PO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน / ผู้ควบคุม : 

(1) ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / มินตรา คีรีวัฒน์
(2) กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด / กำพล ทรวงบูรณกุล


แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แสดงข้อมูล 2 ช่อง คือ

Filing ฉบับแรก : แบบ filing ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน (“FA”) ยื่นครั้งแรก

Filing ฉบับนับ 1 / Filing ฉบับมีผลใช้บังคับ : แบบ filing ซึ่ง FA ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่มีสาระสำคัญในส่วนต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศแล้ว ยกเว้นข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ยังไม่สมบูรณ์ / ส่วนแบบ filing ฉบับมีผลใช้บังคับ เป็นแบบ filing ซึ่ง FA ได้เพิ่มเติมข้อมูลทุกส่วนครบถ้วนแล้ว

คำเตือน : ข้อมูลที่ปรากฏในช่อง “filing ฉบับแรก” เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจต้องปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความครบถ้วน
ผู้ลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการศึกษาข้อมูลดังกล่าว และควรใช้ข้อมูลใน filing ฉบับที่มีผลใช้บังคับแล้วเท่านั้นเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

หัวข้อ
 
Filing ฉบับแรก
 
Filing ฉบับนับ 1 / Filing ฉบับมีผลใช้บังคับ
 
 
*download all files
*download all files
ปกหน้า
19 พฤษภาคม 2558   
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
19 พฤษภาคม 2558   
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
   
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
19 พฤษภาคม 2558   
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ
   
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
19 พฤษภาคม 2558   
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
19 พฤษภาคม 2558   
ปัจจัยความเสี่ยง
19 พฤษภาคม 2558   
การวิจัยและพัฒนา
19 พฤษภาคม 2558   
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
19 พฤษภาคม 2558   
โครงการในอนาคต
19 พฤษภาคม 2558   
ข้อพิพาททางกฎหมาย
19 พฤษภาคม 2558   
ข้อมูลสำคัญอื่น
19 พฤษภาคม 2558   
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
   
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
19 พฤษภาคม 2558   
โครงสร้างการจัดการ
19 พฤษภาคม 2558   
การกำกับดูแลกิจการ
19 พฤษภาคม 2558   
ความรับผิดชอบต่อสังคม
19 พฤษภาคม 2558   
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
19 พฤษภาคม 2558   
รายการระหว่างกัน
19 พฤษภาคม 2558   
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
   
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
19 พฤษภาคม 2558   
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
19 พฤษภาคม 2558   
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
   
รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
19 พฤษภาคม 2558   
ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
19 พฤษภาคม 2558   
ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
19 พฤษภาคม 2558   
ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
19 พฤษภาคม 2558   
ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
19 พฤษภาคม 2558   
การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
19 พฤษภาคม 2558   
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
19 พฤษภาคม 2558   
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
19 พฤษภาคม 2558   
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
19 พฤษภาคม 2558   
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
19 พฤษภาคม 2558   
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
19 พฤษภาคม 2558   
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2555)
19 พฤษภาคม 2558   
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2556)
19 พฤษภาคม 2558   
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2557)
19 พฤษภาคม 2558   
เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส 1 ปี 2558)
19 พฤษภาคม 2558   
เอกสารแนบ 5(แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน)
19 พฤษภาคม 2558   

สรุปคำถามจากสำนักงาน และคำชี้แจงจากบริษัท / FA
กรณีสำนักงานมีประเด็นคำถามเพิ่มเติม (นอกเหนือจากคำถามที่สำนักงานได้มีคำถาม และ บริษัท หรือ FA ได้ตอบคำถามและอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นคำถามดังกล่าว ในแบบ filing version มี highlight และคำอธิบายแล้ว) และ บริษัท หรือ FA ไม่แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบ filing
Q : คำถามจากสำนักงาน - ไม่มี - 
A : คำชี้แจงจากบริษัท - ไม่มี -