กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)


ผู้ออกตราสาร : บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เรียงข้อมูลตาม:วันที่นับ 1/วันที่ as of
ผู้เสนอขายตราสาร
ลักษณะการขออนุญาต
ลักษณะ
ประเภทตราสาร
ประเภทการเสนอขาย
วันที่นับ 1/วันที่ as of
วันที่มีผล
บังคับใช้
วันที่เริ่มต้น
เสนอขาย
วันที่สิ้นสุด
เสนอขาย
ชื่อแบบ
หัวข้อ

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

11 พ.ค. 58 26 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58

69-Debt-II/HNW

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

9 ก.พ. 58 20 ก.พ. 58 23 ก.พ. 58 24 ก.พ. 58

69-Debt-II/HNW

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะสั้น

หุ้นกู้

II/HNW

16 ก.ย. 57 19 ก.ย. 57 19 ก.ย. 57 18 ก.ย. 58

69-Debt-II/HNW

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

18 ส.ค. 57 19 ส.ค. 57 20 ส.ค. 57 21 ส.ค. 57

69-Debt-II/HNW

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

2 พ.ค. 57 26 พ.ค. 57 27 พ.ค. 57 28 พ.ค. 57

69-Debt-II/HNW

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะสั้น

หุ้นกู้

II/HNW

10 เม.ย. 57 18 เม.ย. 57 18 เม.ย. 57 17 เม.ย. 58

69-Debt-II/HNW

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

18 ก.พ. 57 21 ก.พ. 57 24 ก.พ. 57 25 ก.พ. 57

69-Debt-II/HNW

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

25 ต.ค. 56 19 พ.ย. 56 20 พ.ย. 56 21 พ.ย. 56

69-Debt-II/HNW

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะสั้น

หุ้นกู้

II/HNW

16 ก.ย. 56 7 ต.ค. 56 7 ต.ค. 56 6 ต.ค. 57

69-Debt-II/HNW

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

13 ส.ค. 56 15 ส.ค. 56 16 ส.ค. 56 19 ส.ค. 56

69-Debt-II/HNW

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

2 พ.ค. 56 22 พ.ค. 56 23 พ.ค. 56 27 พ.ค. 56

69-Debt-II/HNW

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะสั้น

หุ้นกู้

II/HNW

27 ก.พ. 56 28 ก.พ. 56 28 ก.พ. 56 27 ก.พ. 57

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

11 ก.พ. 56 12 ก.พ. 56 13 ก.พ. 56 14 ก.พ. 56

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

6 ธ.ค. 55 7 ธ.ค. 55 11 ธ.ค. 55 12 ธ.ค. 55

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะสั้น

หุ้นกู้

II/HNW

20 ก.ค. 55 23 ก.ค. 55 23 ก.ค. 55 22 ก.ค. 56

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

21 มิ.ย. 55 22 มิ.ย. 55 25 มิ.ย. 55 26 มิ.ย. 55

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะสั้น

หุ้นกู้

II/HNW

27 ก.พ. 55 28 ก.พ. 55 28 ก.พ. 55 27 ก.พ. 56

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

26 เม.ย. 54 27 เม.ย. 54 27 เม.ย. 54 28 เม.ย. 54

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

25 ก.พ. 54 28 ก.พ. 54 1 มี.ค. 54 2 มี.ค. 54

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะสั้น

หุ้นกู้

II/HNW

11 ก.พ. 54 14 ก.พ. 54 14 ก.พ. 54 13 ก.พ. 55

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

22 พ.ย. 53 23 พ.ย. 53 23 พ.ย. 53 24 พ.ย. 53

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะสั้น

หุ้นกู้

II/HNW

5 พ.ย. 53 9 พ.ย. 53 9 พ.ย. 53 10 พ.ย. 53

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

17 ส.ค. 53 18 ส.ค. 53 18 ส.ค. 53 19 ส.ค. 53

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

9 มิ.ย. 53 9 มิ.ย. 53 9 มิ.ย. 53 10 มิ.ย. 53

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

22 มี.ค. 53 23 มี.ค. 53 23 มี.ค. 53 25 มี.ค. 53

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

17 ธ.ค. 52 18 ธ.ค. 52 21 ธ.ค. 52 22 ธ.ค. 52

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

16 ก.ค. 52 31 ส.ค. 52 1 ก.ย. 52 4 ก.ย. 52

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

21 เม.ย. 52 22 เม.ย. 52 27 เม.ย. 52 29 เม.ย. 52

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

10 เม.ย. 52 16 เม.ย. 52 27 เม.ย. 52 29 เม.ย. 52

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายในกรณีทั่วไป (AG)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

3 ก.พ. 52 20 ก.พ. 52 23 ก.พ. 52 24 ก.พ. 52

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายในกรณีทั่วไป (AG)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

4 พ.ย. 51 21 พ.ย. 51 24 พ.ย. 51 25 พ.ย. 51

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายในกรณีทั่วไป (AG)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

30 มิ.ย. 51 11 ก.ค. 51 14 ก.ค. 51 15 ก.ค. 51

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายในกรณีทั่วไป (AG)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

1 ก.พ. 51 25 ก.พ. 51 25 ก.พ. 51 27 ก.พ. 51

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายในกรณีทั่วไป (AG)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

25 ต.ค. 50 16 พ.ย. 50 19 พ.ย. 50 21 พ.ย. 50

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายในกรณีทั่วไป (AG)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

5 ก.ค. 50 14 ส.ค. 50 15 ส.ค. 50 15 ส.ค. 50

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายในกรณีทั่วไป (AG)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

22 มี.ค. 50 9 มี.ค. 50 10 มี.ค. 50 10 มี.ค. 50

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น (AT)

ระยะสั้น

หุ้นกู้

PO

19 มี.ค. 50 30 พ.ค. 50 n/a n/a

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

-

-

หุ้นกู้มีประกัน

II ผู้ลงทุนสถาบัน

24 พ.ย. 49 18 ธ.ค. 49 18 ธ.ค. 49 19 ธ.ค. 49 -

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

-

-

หุ้นกู้

II ผู้ลงทุนสถาบัน

30 มิ.ย. 49 31 ก.ค. 49 1 ส.ค. 49 1 ส.ค. 49 -

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

-

-

หุ้นกู้

II ผู้ลงทุนสถาบัน

9 มี.ค. 49 31 มี.ค. 49 3 เม.ย. 49 3 เม.ย. 49 -

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น (AT)

ระยะสั้น

หุ้นกู้

PO

6 ม.ค. 49 16 ม.ค. 49 n/a n/a

69-S

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

-

-

หุ้นกู้

II ผู้ลงทุนสถาบัน

21 มิ.ย. 48 n/a n/a n/a -

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

-

-

หุ้นกู้

PP

21 มิ.ย. 48 n/a n/a n/a -

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

-

-

หุ้นกู้

II ผู้ลงทุนสถาบัน

7 มี.ค. 48 30 มี.ค. 48 31 มี.ค. 48 1 เม.ย. 48 -

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

-

-

หุ้นกู้มีประกันและผู้ค้ำประกัน

II ผู้ลงทุนสถาบัน

13 ก.ย. 47 1 พ.ย. 47 1 พ.ย. 47 3 พ.ย. 47 -

ดูรายละเอียด

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะสั้น

หุ้นกู้

II/HNW

n/a n/a n/a n/a

69-S

ดูรายละเอียด