กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)


ผู้ออกตราสาร : บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เรียงข้อมูลตาม:วันที่นับ 1/วันที่ as of
ผู้เสนอขายตราสาร
ลักษณะการขออนุญาต
ลักษณะ
ประเภทตราสาร
ประเภทการเสนอขาย
วันที่นับ 1/วันที่ as of
วันที่มีผล
บังคับใช้
วันที่เริ่มต้น
เสนอขาย
วันที่สิ้นสุด
เสนอขาย
ชื่อแบบ
หัวข้อ

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะสั้น

ตั๋วเงิน

II/HNW

5 มิ.ย. 58 8 มิ.ย. 58 8 มิ.ย. 58 7 มิ.ย. 59

69-Debt-II/HNW

ดูรายละเอียด

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

6 พ.ค. 58 8 พ.ค. 58 11 พ.ค. 58 12 พ.ค. 58

69-Debt-II/HNW

ดูรายละเอียด

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

9 ก.ย. 57 10 ก.ย. 57 15 ก.ย. 57 16 ก.ย. 57

69-Debt-II/HNW

ดูรายละเอียด

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะสั้น

ตั๋วเงิน

II/HNW

4 มิ.ย. 57 6 มิ.ย. 57 6 มิ.ย. 57 5 มิ.ย. 58

69-Debt-II/HNW

ดูรายละเอียด

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

24 ม.ค. 57 28 ม.ค. 57 28 ม.ค. 57 30 ม.ค. 57

69-Debt-II/HNW

ดูรายละเอียด

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

30 เม.ย. 56 10 พ.ค. 56 13 พ.ค. 56 14 พ.ค. 56

69-Debt-II/HNW

ดูรายละเอียด

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

28 ส.ค. 55 11 ก.ย. 55 17 ก.ย. 55 20 ก.ย. 55

69-S

ดูรายละเอียด

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทั่วไป ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PO)

ระยะยาว

หุ้นกู้

PO

28 ส.ค. 55 11 ก.ย. 55 17 ก.ย. 55 20 ก.ย. 55

69-Base

ดูรายละเอียด

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะสั้น

ตั๋วเงิน

II/HNW

27 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55 30 เม.ย. 55 29 เม.ย. 56

69-S

ดูรายละเอียด

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะสั้น

ตั๋วเงิน

II/HNW

12 พ.ค. 54 13 พ.ค. 54 13 พ.ค. 54 12 พ.ค. 55

69-S

ดูรายละเอียด

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

3 พ.ย. 53 4 พ.ย. 53 8 พ.ย. 53 9 พ.ย. 53

69-S

ดูรายละเอียด

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้แบบไม่ต้องขออนุญาต ตามประกาศ ทจ.9/2552 (PP)

ระยะสั้น

ตั๋วเงิน

II/HNW

14 ต.ค. 53 15 ต.ค. 53 15 ต.ค. 53 14 ต.ค. 54

69-S

ดูรายละเอียด

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

การเสนอขายในกรณีทั่วไป (AG)

ระยะยาว

หุ้นกู้

PO

17 พ.ค. 53 14 มิ.ย. 53 n/a n/a

ส่ง 69-SSR3

ดูรายละเอียด

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

การเสนอขายในกรณีทั่วไป (AG)

ระยะยาว

หุ้นกู้

PO

29 ส.ค. 51 20 ม.ค. 52 26 ม.ค. 52 28 ม.ค. 52

ส่ง 69-SSR2

ดูรายละเอียด

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

การเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น (AT)

ระยะสั้น

ตั๋วเงิน

PO

29 ส.ค. 51 n/a n/a n/a

69-S (listed)

ดูรายละเอียด

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

การเสนอขายในกรณีทั่วไป (AG)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

7 ส.ค. 50 11 ส.ค. 50 14 ส.ค. 50 14 ส.ค. 50

ส่ง 69-SSR1

ดูรายละเอียด

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

การเสนอขายในกรณีทั่วไป (AG)

ระยะยาว

หุ้นกู้

II/HNW

16 ก.ค. 50 3 ส.ค. 50 6 ส.ค. 50 7 ส.ค. 50

69-SR

ดูรายละเอียด

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท

-

-

หุ้นกู้

II ผู้ลงทุนสถาบัน

4 ส.ค. 46 28 ส.ค. 46 29 ส.ค. 46 29 ส.ค. 46 -

ดูรายละเอียด