อาศัยอำนาจตามมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานได้กำหนดให้ ผู้ที่ได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องรายงานการได้มา/จำหน่ายต่อสำนักงานภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดรายการ สำหรับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ผู้มีหน้าที่รายงานจะรายงานต่อสำนักงานภายในวันทำการถัดจากวันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

สำหรับการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน ได้แก่
1. การได้มาหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ
2. การจำหน่ายหุ้น (การจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ต้องรายงาน เนื่องจากไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจบริหาร)