กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 05 ก.พ. 2559
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 05 ก.พ. 2559 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  15 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS)ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ05/02/255903/02/2559141,80021.60ซื้อ
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)ปรีชา  อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05/02/255904/02/255910,0002.82ซื้อ
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)ปรีชา  อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05/02/255904/02/255910,0002.84ซื้อ
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05/02/255903/02/25591,00012.50ซื้อ
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL)จำรูญ  ชินธรรมมิตร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05/02/255903/02/255930,0003.69ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05/02/255904/02/25591,050,1001.41ซื้อ
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG)วันชัย  รัตนวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05/02/255906/01/25592,00012.70ซื้อ
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)จำเริญ  พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05/02/255904/02/2559212,3002.31ขาย
โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)กำจร  ชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05/02/255904/02/255930026.00ซื้อ
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05/02/255904/02/25595005.15ซื้อ
สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMM)ภูษณาภรณ์  เกษเมธีการุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น05/02/255904/02/255950,0000.53ขาย
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT)ปรางทิพย์  ศิวรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05/02/255904/02/255950,0003.94ซื้อ
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05/02/255904/02/255910,8007.00ซื้อ
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(M)สมชาย  พิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ05/02/255903/02/255936,30053.75ซื้อ
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(M)สมชาย  พิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ05/02/255904/02/255910053.75ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง