กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 25 พ.ค. 2560
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  27 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASAP)สิรวุฒิ  สุคันธนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256023/05/2560109,8005.35ขาย
ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTC)วิชิต  ชินวงศ์วรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256024/05/256099,4009.26ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL)ปรีชา  วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ25/05/256024/05/2560311,5003.00ขาย
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC)ปาริฉัตร  โชติภูมิเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256024/05/25604,0006.55ซื้อ
ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC)ปาริฉัตร  โชติภูมิเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256024/05/25604,0006.60ขาย
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256024/05/256018,0001.85ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น425/05/256024/05/2560100,000,0000.17ซื้อ
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH)รัตนา  พรมสวัสดิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ25/05/256023/05/2560200,00022.10ขาย
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH)รัตนา  พรมสวัสดิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ25/05/256024/05/2560200,00021.30ขาย
ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(LIT)สมพล  เอกธีรจิตต์คู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น25/05/256023/05/2560200,0004.12ขาย
วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(VGI)มารุต  อรรถไกวัลวทีผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256024/05/2560400,0005.20ขาย
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE)สมใจ  ปุราชะโกผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256023/05/2560100,0003.92ขาย
ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE)สมใจ  ปุราชะโกผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256024/05/2560100,0003.92ขาย
สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE)อรสา  วิมลเฉลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256023/05/256050,0003.94ขาย
สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE)อรสา  วิมลเฉลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256023/05/2560100,0003.98ขาย
สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE)อรสา  วิมลเฉลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256023/05/2560200,0004.00ขาย
สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SQ)นพพันธป์  เมืองโคตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/05/256022/05/2560637,2006.00ขาย
สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SQ)นพพันธป์  เมืองโคตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/05/256023/05/25601,000,0006.10ขาย
หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HARN)สุกิจ  ลิติกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256023/05/256050,0002.94ขาย
อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(EE)ธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ25/05/256009/05/256045,0001.35ขาย
เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(XO)วาสนา  สร้อยพลายผู้จัดทำหุ้นสามัญ24/05/256024/05/256011,0005.70ขาย
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AS)เตียว ลิม  ตันคู่สมรสหุ้นสามัญ25/05/256022/05/2560891,8002.75ขาย
เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NDR)ชัยสิทธิ์  สัมฤทธิวณิชชาผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น24/05/256023/05/25603,750,0001.14ขาย
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EARTH)ขจรพงศ์  คำดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/05/256022/05/256020,000,0003.07โอนออกแก้ไขข้อมูล / โอนให้ นางอัญชลี สุจินตะมณี (เพื่อชำระหนี้)
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EARTH)ธัญกมล  ตริตระการผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256024/05/25602,946,2002.25ขาย
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EARTH)พิรุฬห์  พิหเคนทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/05/256022/05/25602,826,0873.07โอนออกแก้ไขข้อมูล / โอนให้ นางอัญชลี สุจินตะมณี (เพื่อชำระหนี้)
ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AIRA)เนตรทราย  นาคสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ25/05/256024/05/256020,0002.50ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง