กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 29 ส.ค. 2559
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2559 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  27 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GL)เฟรดดี่  มารีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255924/08/255920,00037.43ซื้อ
กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GL)เฟรดดี่  มารีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255925/08/255910,00038.81ซื้อ
กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GL)เฟรดดี่  มารีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255926/08/25593,00037.96ซื้อ
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BA)นิจพัฒน์  ปิยะพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255924/08/255920,00025.50ขาย
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BA)อาริญา  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255924/08/25593,000,00025.25ขาย
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BA)อาริญา  ปราสาททองโอสถผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255925/08/25593,500,00025.50ขาย
แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAND)อมฤทธิ์  ปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255924/08/2559228,7000.87ซื้อ
แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GRAND)อมฤทธิ์  ปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ26/08/255925/08/2559500,0000.89ซื้อ
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMR)ดุสิต  ศรีสกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ29/08/255926/08/25596,6004.98ซื้อ
เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAPPE)ศรัณยา  ธนาวดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255926/08/255910,00031.50ขาย
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR)ไพฑูรย์  หอมจันทร์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/08/255925/08/255921,5003.28ซื้อ
นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(NSI)สมบุญ  ฟูศรีบุญผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255926/08/255950076.50ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255926/08/2559500,0001.73ซื้อ
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)ไมตรี  วงศ์ไพเสริฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255924/08/255950,0001.04ขาย
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)ไมตรี  วงศ์ไพเสริฐผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/08/255924/08/255950,0000.64ขาย
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACE)สรพจน์  เตชะไกรศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255926/08/255922,292,3003.84ซื้อ
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL)พรพรรณ  นิลประสิทธิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ29/08/255924/08/255920,0006.15ขาย
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MILL)สิทธิชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/08/255924/08/2559636,2000.30ขาย
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MILL)สิทธิชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/08/255925/08/25591,000,0000.30ขาย
มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MILL)สิทธิชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/08/255926/08/25591,000,0000.31ขาย
เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MEGA)มาโนช  กัลบัคซานีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255926/08/255917,50020.44ขาย
ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LOXLEY)สมภพ  เจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255926/08/2559120,0003.36ขาย
สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMPC)จิรศักย์  พรหมสาขา ณ สกลนครผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255925/08/255928,20013.10ขาย
สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMPC)เถลิงรัชฎ์  ทองแถมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255926/08/255952,10013.70ขาย
เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(AAV)ธนภัทร  งามปลั่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255926/08/2559500,0007.65ขาย
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EARTH)ขจรพงศ์  คำดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255926/08/25591,545,1004.66ซื้อ
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO)ณัฏฐ์  จริตชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255924/08/255925,00011.30ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง