กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 22 พ.ค. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  21 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GL)โศณิต  พิชญางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/05/255820/05/255870,0009.95ขาย
กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GL)โศณิต  พิชญางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/05/255820/05/255870,00010.30ซื้อ
จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFPT)สุจิน  ศิริมงคลเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/05/255820/05/255873,000,0000.00โอนออกโอนให้คุณชลลดา ศิริมงคลเกษม (ความสัมพันธ์-พี่น้อง)
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) บมจ.(STHAI)ธราพงษ์  วิทิตศานต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/05/255818/05/255829,000,0000.10รับโอน
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)ภิมุข  สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/05/255818/05/2558176,8003.34ซื้อ
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNEX)สุวรรณี  แซ่ลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/05/255821/05/255820,0004.20ขาย
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIG)ทวีศักดิ์  หวังก่อเกียรติผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น22/05/255820/05/25582,652,0000.43ขาย
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIG)ทวีศักดิ์  หวังก่อเกียรติผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น22/05/255821/05/25582,000,0000.30ขาย
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMO)เสริมคุณ  คุณาวงศ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น22/05/255819/05/255863,1000.99ขาย
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/05/255821/05/255850022.00ขาย
ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TUF)ไกรสร  จันศิริคู่สมรสหุ้นสามัญ22/05/255821/05/2558120,000,00020.00ขายขายให้ นายเดชพล จันศิริ และ นายดิสพล จันศิริ (บุตรบรรลุนิติภาวะ)
แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRANDA)พนิดา  เตียสุวรรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/05/255820/05/255810,5005.65ซื้อ
มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE)พิชัย  จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/05/255820/05/2558285,0000.00โอนออก
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/05/255821/05/255850,0006.00ซื้อ
ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) บมจ.()ฤทธิไกร  บรรเทาทุกข์คู่สมรสหุ้นสามัญ22/05/255820/05/255850,0004.56ขาย
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LH)ธีระ  เบญจศิลารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/05/255820/05/2558100,0009.50ขาย
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LH)วิศิษฐ์  ตันติชัยปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/05/255820/05/255826,0009.48ขาย
เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(APCO)ศิริทิพย์  วิริยะจิตราผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/05/255820/05/2558140,0002.53ซื้อ
เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVI)วีรพันธ์  พูลเกษผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น322/05/255818/05/2558200,0001.52ขาย
เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVI)วีรพันธ์  พูลเกษคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น322/05/255818/05/2558200,0001.52ซื้อ
ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บมจ.(HANA)บัญชา  ทานพระกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22/05/255821/05/255850,00042.25ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง