กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 31 ต.ค. 2557
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2557 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  15 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธ.(BBL)ชาติศิริ  โสภณพนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/10/255729/10/255758,500195.50ซื้อ
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธ.(BBL)ชาติศิริ  โสภณพนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ30/10/255729/10/255763,500196.00ซื้อ
กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA)ประไพวรรณ  ลิมทรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/10/255728/10/255710,00056.00ซื้อ
เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(KC)เพียงใจ  แซ่โง้วผู้จัดทำหุ้นสามัญ30/10/255729/10/255743,4001.80ขาย
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)สัมพันธ์  วงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น31/10/255729/10/2557100,0002.05ขาย
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)สัมพันธ์  วงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น31/10/255730/10/2557640,0002.23ขาย
ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TICON)ศิริพร  สมบัติวัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ31/10/255729/10/25572,496,00018.50ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/10/255728/10/2557100,0001.95ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/10/255728/10/2557200,0001.97ขาย
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น331/10/255728/10/255750,0000.49ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น331/10/255728/10/2557100,0000.49ขาย
เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PERM)กริช  สุธีรชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/10/255721/10/2557210,0003.34ขาย
เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PERM)กริช  สุธีรชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/10/255724/10/2557300,0003.30ขาย
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)พูนพรรณ  ไชยกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ31/10/255730/10/255794,0005.77ซื้อ
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMT)สมนึก  ไชยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31/10/255730/10/255794,0005.77ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง