กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 23 ม.ค. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  18 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL)พงษ์สกร  ดำเนินคู่สมรสหุ้นสามัญ23/01/255822/01/255840,00027.63ซื้อ
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.()ยงศีล  รุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/01/255821/01/2558200,0002.12ซื้อ
เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.()ยงศีล  รุ่งชีวาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/01/255822/01/2558200,0002.16ขาย
ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCN)วิรัตน์  อนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/01/255822/01/2558100,0004.04ขาย
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE-ED)วิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ23/01/255820/01/255820,0005.60ขาย
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE-ED)วิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิชคู่สมรสหุ้นสามัญ23/01/255822/01/255820,1005.65ขาย
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL)ปรีชา  วีระพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/01/255822/01/25581,000,0003.36ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL)พิพัฒน์  พรสุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/01/255820/01/25586,7503.38ซื้อ
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL)ดวงแข  ชินธรรมมิตร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/01/255821/01/255850,00012.30ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น323/01/255816/01/25588,3000.33ขาย
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/01/255820/01/255850,0001.63ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/01/255820/01/255850,0001.65ขาย
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น423/01/255820/01/2558100,0000.51ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น423/01/255820/01/2558100,0000.50ขาย
บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BROCK)เนาวรัตน์  สุธรรมจริยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/01/255820/01/2558200,0004.50ขาย
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LH)วัชริน  กสิณฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/01/255819/01/255830,0008.90ซื้อ
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LH)วิศิษฐ์  ตันติชัยปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/01/255821/01/255810,0008.88ซื้อ
เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EVER)นพดล  อนุรักษ์ชัยวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23/01/255820/01/2558530,0003.52ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง