กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 20 ก.ค. 2561
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2561 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  15 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GEL)ธิติพงศ์  ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19/07/256118/07/25614,000,0000.33ซื้อ
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GEL)ธิติพงศ์  ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/07/256119/07/25617,000,0000.33ซื้อ
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AOT)สราวุธ  เบญจกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ19/07/256117/07/25611,00061.50ซื้อ
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG)ศานิต  ร่างน้อยคู่สมรสหุ้นสามัญ20/07/256112/07/256127,0002.91ซื้อ
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG)ศานิต  ร่างน้อยคู่สมรสหุ้นสามัญ20/07/256116/07/25617,0002.59ซื้อ
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU)เชง  นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ20/07/256119/07/2561180,30016.60ซื้อการรับหุ้นคืนจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL)จำรูญ  ชินธรรมมิตร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/07/256118/07/2561200,0003.10ซื้อ
น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KSL)จำรูญ  ชินธรรมมิตร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/07/256119/07/2561200,0003.14ซื้อ
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE)เสวก  ศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น19/07/256116/07/2561400,0000.10ขาย
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PLE)เสวก  ศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น19/07/256117/07/2561797,4000.10ขาย
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/07/256119/07/2561100,0004.90ซื้อ
สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT)สุธี  สมาธิผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/07/256118/07/256130,0005.35ซื้อ
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITD)นิจพร  จรณะจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/07/256118/07/25612,587,0002.84ขาย
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITD)เปรมชัย  กรรณสูตผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/07/256119/07/25614,335,0002.87ขาย
เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(AKR)อุรวี  กนกพฤกษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/07/256119/07/25615,000,0001.15ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง