กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 29 ส.ค. 2557
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2557 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  20 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KTIS)พูนศักดิ์  บุญสาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ21/08/255715/08/25571,000,00010.90ขาย
ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SE-ED)นุชนารถ  กองวิสัยสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255728/08/255720,0005.20ขาย
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)จารุวิทย์  สวนมาลีคู่สมรสใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/08/255728/08/255750,0001.73ขาย
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)ยศกร  บุรกรรมโกวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ29/08/255728/08/255728,6005.58ขาย
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST)จิตรา  ถาวระผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255727/08/255750,00030.00ขาย
ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SST)สุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255727/08/255750,00030.50ขาย
ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธ.(TMB)ฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ.  ดามัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255728/08/2557530,0003.04ขาย
ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCB)ดีพาค  มิททัลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255726/08/255730,00027.50ขาย
ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCB)ดีพาค  มิททัลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255727/08/255720,00128.00ขาย
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(NMG)สุพจน์  เพียรศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255726/08/255750,0001.70ขาย
ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHOL)ประมุข  วงศ์ธนะเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255728/08/25571,488,2400.00โอนออก
ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHOL)ประมุข  วงศ์ธนะเกียรติคู่สมรสหุ้นสามัญ29/08/255728/08/25571,488,2400.00รับโอน
แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MATCH)ณัฐพัสกร  จั่นคตผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255728/08/255710,0003.10ขาย
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)วรพันธ์  อุณจักรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255728/08/2557600,00017.65ขาย
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น28/08/255727/08/2557150,0003.88ซื้อ
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LH)วิศิษฐ์  ตันติชัยปกรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/08/255726/08/25571,00011.00ซื้อ
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LH)วิศิษฐ์  ตันติชัยปกรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น28/08/255726/08/25573,0006.95ซื้อ
สามารถคอร์ปอเรชั่น (จำกัด) มหาชน บมจ.(SAMART)วัฒน์ชัย  วิไลลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255727/08/2557775,60025.61ซื้อ
สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)มัทนา  หอระดานผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255726/08/2557100,0001.48ขาย
อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย (จำกัด) มหาชน บมจ.(TCOAT)เลิศชัย  เจริญอาภรณ์วัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/08/255727/08/25573,30021.81ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง