กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 29 ก.ค. 2557
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2557 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  20 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)ทยุติ  ศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/07/255728/07/2557500,00013.76ขาย
ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)ทยุติ  ศรียุกต์สิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/07/255728/07/2557190,00014.36ขาย
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/07/255728/07/25578,80012.74ซื้อ
ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TUF)เชง  นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ28/07/255728/07/255720,00067.50ขาย
นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(NYT)เทพรักษ์  เหลืองสุวรรณคู่สมรสหุ้นสามัญ29/07/255725/07/255730,00016.60ซื้อ
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS)นาวี  เลิศพาณิชย์กุลคู่สมรสหุ้นสามัญ29/07/255723/07/255720,00036.00ขาย
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS)นาวี  เลิศพาณิชย์กุลคู่สมรสหุ้นสามัญ29/07/255724/07/255720,00036.00ขาย
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS)ศุภดิศ  ดิศกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ29/07/255724/07/255730,00036.00ขาย
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS)ศุภดิศ  ดิศกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ29/07/255725/07/255742,90036.25ขาย
พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บมจ.(PS)ปิยสวัสดิ์  อัมระนันทน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/07/255708/07/255718,50031.18ซื้อ
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG)สุขวสา  ภูชัชวนิชกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ08/07/255704/07/25572,200,0003.66ขายแก้ไขข้อมูล /
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG)สุขวสา  ภูชัชวนิชกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ08/07/255704/07/2557305,1003.64ขายแก้ไขข้อมูล /
พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PTG)สุขวสา  ภูชัชวนิชกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ29/07/255725/07/25573,000,0003.80ขาย
มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MK)ชวน  ตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/07/255725/07/25571,400,0004.28ขาย
มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MK)ชุติมา  ตั้งมติธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/07/255725/07/25571,400,0004.28ซื้อ
มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MK)อัญชัน  ตั้งมติธรรมคู่สมรสหุ้นสามัญ29/07/255725/07/25571,400,0004.28ขาย
โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บมจ.(EPCO)ยุทธ  ชินสุภัคกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/07/255728/07/255750,0004.84ซื้อ
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29/07/255725/07/2557200,0007.80ซื้อ
อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IFEC)ฐนวัฒน์  จันทรสุวรรณผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น29/07/255728/07/2557300,0003.78ขาย
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ29/07/255728/07/255710,7007.24ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง