กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 21 เม.ย. 2558
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2558 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  16 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SWC)วีระ  ชินกนกรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ21/04/255817/04/2558740,00011.80ขาย
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMR)อำนวย  ชิงชยานุรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/04/255809/04/25581,800199.00ขาย
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMR)อำนวย  ชิงชยานุรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/04/255810/04/25581,000200.00ขาย
เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CMR)อำนวย  ชิงชยานุรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/04/255817/04/2558500199.00ขาย
ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(DSGT)ชัชณี  อนันต์วัฒนพงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/04/255816/04/255838,0007.65ขาย
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/04/255817/04/2558100,0001.63ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/04/255817/04/255810,000,0001.60ขาย
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/04/255820/04/255854,9001.60ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อัษฎ์คุณ  ศรีสัญยนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/04/255816/04/255830,0001.58ขาย
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)อนุวัฒน์  สุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/04/255807/04/2558900,0006.92ขาย
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)อนุวัฒน์  สุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น21/04/255807/04/255875,0003.42ขาย
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)อนุวัฒน์  สุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/04/255809/04/2558600,0007.52ขาย
มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)อนุวัฒน์  สุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น21/04/255809/04/2558125,0003.44ขาย
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAJOR)ฐิตาภัสร์  อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/04/255817/04/25582,30034.00ขาย
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAJOR)ฐิตาภัสร์  อิสราพรพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/04/255820/04/255810,00034.25ขาย
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)เมธา  อังวัฒนพานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/04/255820/04/2558772,1002.04ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง