กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 21 ต.ค. 2559
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2559 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  15 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ธ.(KKP)ศราวุธ  จารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/10/255919/10/25595,00056.25ขาย
เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ธ.(KKP)ศราวุธ  จารุจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/10/255920/10/25595,00056.75ขาย
ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)มงคล  สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น21/10/255919/10/25591,500,0000.57ขาย
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC)ธีระพล  เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/10/255914/10/255950,00047.50ขาย
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BJC)ธีระพล  เกียรติสุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/10/255914/10/255950,00048.50ขาย
ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FC)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/10/255918/10/2559250,0000.50ซื้อ
ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FC)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/10/255919/10/2559250,0000.51ซื้อ
ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FC)กฤษน์  ศรีชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/10/255920/10/2559250,0000.52ซื้อ
ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(THANI)โกวิท  รุ่งวัฒนโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/10/255920/10/2559500,0005.05ซื้อ
โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIBHA)พิจิตต์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น21/10/255920/10/255950,0001.81ซื้อ
สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STAR)กรรณิการ์  ว่องอรุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/10/255919/10/25593,800,0004.70ขาย
สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STAR)กรรณิการ์  ว่องอรุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/10/255921/10/25594,860,9345.15ขาย
สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMM)วิฑูรย์  นิรันตรายผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น320/10/255918/10/2559100,0000.46ขาย
สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMM)วิฑูรย์  นิรันตรายผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น320/10/255919/10/255930,0000.43ขาย
สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMM)วิฑูรย์  นิรันตรายผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น320/10/255920/10/2559130,0000.34ขาย


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง