กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 11 ก.พ. 2559
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2559 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  21 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CGD)เจแอล  อังผู้จัดทำหุ้นสามัญ10/02/255904/02/25592,500,0001.21ขาย
คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CGD)เจแอล  อังผู้จัดทำหุ้นสามัญ10/02/255904/02/25592,500,0001.22ขาย
คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CGD)เจแอล  อังผู้จัดทำหุ้นสามัญ10/02/255905/02/25592,500,0001.22ขาย
คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CGD)เจแอล  อังผู้จัดทำหุ้นสามัญ10/02/255905/02/25592,500,0001.22ขาย
คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(QTC)เจริญศักดิ์  สารวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10/02/255909/02/255913,0005.75ขาย
คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(QTC)บุญพา  รุดดิษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11/02/255910/02/255921,1006.30ขาย
คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(QTC)ศิริพงศ์  บุญตามผู้จัดทำหุ้นสามัญ11/02/255910/02/2559350,0006.07ขาย
ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCN)ดุลภาค  เพ่งพันธ์พัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11/02/255908/02/2559100,0002.22ขาย
ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCN)ดุลภาค  เพ่งพันธ์พัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11/02/255910/02/25594,600,0000.00โอนออกโอนให้ นางสิตานัน เพ่งพันธ์พัฒน์ (คู่สมรส)
ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(CCN)ดุลภาค  เพ่งพันธ์พัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ11/02/255910/02/25594,600,0000.00รับโอน
ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW)สุพล  วัธนเวคินผู้จัดทำหุ้นสามัญ11/02/255910/02/25594,722,3000.00รับโอน
ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(DNA)ศุภากร  ฉั่วศิริพัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10/02/255903/02/25593,000,0001.70ขาย
ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) บมจ.(DNA)สามารถ  ฉั่วศิริพัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ10/02/255903/02/25593,000,0001.70ขาย
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)ปรีชา  อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11/02/255908/02/255910,0002.80ซื้อ
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)ปรีชา  อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11/02/255910/02/255910,0002.80ซื้อ
บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)อนันต์  กาญจนพาสน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11/02/255909/02/25591,050,0001.42ซื้อ
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)จำเริญ  พูลวรลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11/02/255909/02/2559160,0002.35ขาย
ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(L&E)อนรรฆ  ซื่อยิ่งกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11/02/255910/02/255910,0003.58ซื้อ
สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMIT)ธนา  เสนาวัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11/02/255909/02/25595,8003.84ซื้อ
แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)เศรษฐา  ทวีสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ11/02/255909/02/25598,700,3001.53ซื้อ
อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IHL)องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11/02/255910/02/255940,0007.10ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง