กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 21 มี.ค. 2561
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2561 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  24 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GULF)สารัชถ์  รัตนาวะดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/03/256116/03/2561600,00070.75ซื้อซื้อในนาม Gulf Investment and Trading Pte.Ltd.
เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEMCO)ประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/03/256120/03/256140,0005.00ซื้อ
ไดนาสตี้เซรามิค บมจ.(DCC)ชัยสิทธิ์  วิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/03/256120/03/256198,2002.98ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL)ประภากร  วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ21/03/256119/03/2561250,0002.30ซื้อ
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO)สิทธิลาภ  ทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/03/256120/03/2561100,00018.60ซื้อ
ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TASCO)สิทธิลาภ  ทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/03/256121/03/2561100,00018.50ซื้อ
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น21/03/256119/03/256115,0001.63ซื้อ
ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCMC)พิมล  ศรีวิกรม์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/03/256116/03/2561126,0003.29ซื้อ
ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TCMC)พิมล  ศรีวิกรม์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/03/256119/03/2561540,5003.31ซื้อ
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)ประภาส  ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/03/256120/03/25611,0007.55ซื้อ
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM)ธีรวัต  อมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/03/256119/03/25615,0002.84ซื้อ
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM)ธีรวัต  อมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/03/256119/03/25615,0002.86ซื้อ
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM)ธีรวัต  อมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/03/256119/03/25615,0002.88ซื้อ
บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(BM)ธีรวัต  อมรธาตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/03/256119/03/25615,0002.90ซื้อ
บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(BSM)เอนก  พิเชฐพงศาคู่สมรสหุ้นสามัญ21/03/256119/03/25611,800,0000.67ซื้อ
ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRAKIT)ประกิต  อภิสารธนรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ21/03/256120/03/256120,00013.50ขาย
มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(KOOL)สรรชัย  ศรีวิบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/03/256116/03/25612,201,0002.30ซื้อ
ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(UPA)อุปกิต  ปาจรียางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/03/256119/03/2561579,5000.37ซื้อ
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKR)สุริยันต์  โคจรโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/03/256120/03/25618,50050.00ซื้อ
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ANAN)วิโรจน์  กัปปิยจรรยาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20/03/256119/03/2561250,0003.92ซื้อแก้ไขข้อมูล /
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/03/256120/03/2561200,00028.63ซื้อ
เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(XO)จิตติพร  จันทรัชผู้จัดทำหุ้นสามัญ12/03/256108/03/25611,500,0004.52รับโอนแก้ไขข้อมูล / รับโอนจาก น.ส.ศิริวรรณ ต้องเจริญชัยชนะ (คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน)
ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) บมจ.(HOTPOT)โชติวิทย์  เตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21/03/256119/03/256110,650,0001.74ซื้อ
โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT)นิรันดร์  เชาว์กิตติโสภณบุตรหุ้นสามัญ21/03/256112/03/25619,9001.20ซื้อ


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง