สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำกัด
SOLARIS ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
[ คลิกเพื่อดู ประวัติการเปลี่ยนชื่อ ]
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
287 ลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8
สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0-2624-6320 โทรสาร. 0-2624-6320 [ คลิกเพื่อดู สำนักงานบริการ/สาขา ]

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท : 28 มิถุนายน 2549
ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว
 - ทุนจดทะเบียน125.40 ล้านบาท
 - ทุนชำระแล้ว125.40 ล้านบาท
ภายใต้ พรบ.หลักทรัพย์
ประเภทใบอนุญาตเลขที่วันที่ใบอนุญาตมีผล
 การจัดการกองทุนรวม0009/254908 มกราคม 2550
 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล)0008/255014 สิงหาคม 2550
 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)0001/255522 กุมภาพันธ์ 2553
ภายใต้ พรบ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทการจดทะเบียนวันที่การจดทะเบียนมีผล
     ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล  
ประเภทใบอนุญาตเลขที่วันที่ใบอนุญาตมีผล
 การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า0009/255013 กรกฏาคม 2550
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
ลำดับชื่อผู้ถือหุ้นสัดส่วนการถือหุ้น
         1.บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)100.00%                    
ผู้บริหาร
ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
          1.นายไซม่อน มอร์ริส เกโรวิชกรรมการ
          2.นางบรรจิตร จิตตะนุศาสตร์กรรมการ
          3.นายเบรท แอนดูรว์ เจนิสกรรมการ
          4.นายประเวศ สุทธิรัตน์กรรมการ
          5.นายพินิจ พัวพันธ์กรรมการ
          6.นายเลิศศักดิ์ ผลอนันต์กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
          7.นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณกรรมการ
          8.นางสาวสุมาลี ตั้งสัจจานุรักษ์กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance officer)
ลำดับชื่อ-นามสกุล
          1.นายธนธร ประสิทธิ์พรม
          2.นางสาวจันทรา ธาดานิพนธ์
  สรุปข้อมูลสถิติกองทุน
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
  กองทุนรวม   2,895.81
 รวมในประเทศ 2,875.40
 รวมต่างประเทศ 20.41

กรณีที่ไม่สามารถเรียกดูเอกสารภาพ Down load plug-in ได้ที่ www.alternatiff.com

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ชั้น 15 อาคารดีทแฮล์มทาวเว่อร์ส บี 93/1ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2252-3223