ทะเบียนรายชื่ออนุญาโตตุลาการ

 
 ชื่อ-นามสกุล :
   รองศาสตราจารย์ สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
 ประวัติการศึกษา :
- ปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาดริค ประเทศสเปน
- ปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนองซี ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนองซี ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาดริค ประเทศสเปน
- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ตำแหน่งปัจจุบัน/อดีต :
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลีพัฒนา
- กรรมการ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการธนาคารนครหลวงไทย

ประสบการณ์การทำงาน
- ที่ปรึกษาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สำนักงาน ESCAP องค์การสหประชาชาติ (2525)
- ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2527-2532)
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2535-2537)
- วุฒิสมาชิก
- รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ+พัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

 ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 01/06/2550 10:46:40