สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

ทะเบียนรายชื่ออนุญาโตตุลาการ

 
 ชื่อ-นามสกุล :
   ศาสตราจารย์ พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
 ประวัติการศึกษา :
- ปริญญาโท กฎหมาย Harvard University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 ตำแหน่งปัจจุบัน/อดีต :
ตำแหน่งปัจจุบัน
หัวหน้าแผนกวิชากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


ประสบการณ์
เป็นอนุญาโตตุลาการในคดีภายในประเทศ 4 คดี ระหว่างประเทศ 3 คดี

ผลงานด้านบริหาร
ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะนิติศาสตร์
* กรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2522 – 2524)
- กรรมการวิจัยประจำคณะ (พ.ศ. 2523 – 2526)
- กรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย (พ.ศ. 2523)
- หัวหน้าภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2524 – 2528)
- กรรมการวิชาการประจำ
- กรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
- กรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะนิติศาสตร์
- กรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบของภาควิชานิติศาสตร์
- กรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์
- หัวหน้าภาควิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (พ.ศ. 2534 – 2538)
- กรรมการบริหารเงินทุน ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ พ.ศ. 2536 (พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน)
- กรรมการจัดกนิทรรศการจุฬาวิชาการ’36 : สิทธิมนุษยชน (พ.ศ. 2536)
- กรรมการดำเนินงานจัดทำหนังสืออายุครบรอบ 72 ศาสตราจารย์คนึง ฤาไชย (พ.ศ. 2538)
- กรรมการเฉพาะกิจเพื่อติดตามและเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ สภาคณาจารย์ (พ.ศ. 2539)
- กรรมการที่ปรึกษาจัดทำหนังสือ 84 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประยูร กาญจนดุล (พ.ศ. 2539)
- กรรมการบริหารหน่วยจุฬาฯ – ชนบท (พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน)
- กรรมการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2540 – 2542)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ (พ.ศ. 2541 – 2543, 2544 – ปัจจุบัน)
- กรรมการบริหารเงินทุนศาสตราภิชาน ศาสตราจารย์ประพนธ์ ศาตะมานฯ (พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน)
- กรรมการพิจารณาการจัดการศึกษาด้านภูมิภาคศึกษา (Area Studies) (พ.ศ. 2542) กรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบของภาควิชานิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายเศรษฐกิจ)
- กรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการอำนวยการเดินการกุศลเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายอาคารใหม่ คณะนิติศาสตร์ (พ.ศ. 2543)
- กรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่ออกตามความในระเบียบ ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2543)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ (พ.ศ. 2544)
- ประธานอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกหนังสือ วารสารและวัสดุการศึกษาสำหรับห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ (พ.ศ. 2544)
- กรรมการเฉพาะกิจทางวิชาการ สภาคณาจารย์ (พ.ศ. 2544)
- ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการเงินตามร่างพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน)
- ประธานอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกหนังสือ วารสารและวัสดุการศึกษา สำหรับห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ (พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน)
- กรรมการดำเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ประจำปี 2547 (พ.ศ. 2546)
- ที่ปรึกษากองบรรณาธิการสารสภาคณาจารย์ ปีที่ 34 (พ.ศ. 2547 – 2548)

ภายนอกจุฬา
- อนุกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2522)
- อนุกรรมการวางแผนประชากร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2523)
- กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ (พ.ศ. 2524 – 2527)
- อนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานสตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2527)
- อนุกรรมการวิชาการและพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2533 – 2538)
- คณะทำงานเฉพาะกิจฝ่ายวิชาการ สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2536)
- คณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังปฏิบัติการเกี่ยวกับศูนย์ระหว่างประเทศว่าด้วยการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน กระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2536)
- ประธานอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างกฎหมายว่าด้วยบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. 2538)
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองและประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (พ.ศ. 2539 – 2541)
- กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2540)
- กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิติศาสตร์ อังกฤษ – ไทย ของราชบัณฑิตยสถาน(พ.ศ. 2540)
- ผู้ทำงานในคณะทำงานเพื่อดำเนินการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายการค้าระหว่างประเทศของไทยในส่วนที่เกี่ยวกับ Convention on Contracts for the International Sale of Goods และ Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. 2541)
- คณะทำงานเพื่อพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2542)
- คณะทำงานเพื่อพิจารณายกร่างข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของ
อนุญาโตตุลาการ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2542)
- คณะทำงานพิจารณาเรื่องค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ (พ.ศ. 2543)
- กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานกฤษฎีกา (พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน)
- กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6 (กฎหมายเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา) (พ.ศ. 2543)
- กรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัท และองค์กรทางธุรกิจ และการนัดประชุม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. 2543)
- กรรมการดำเนินการจัดสัมมนาและการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทภายใต้โครงการ APEC Alternative Dispute Resolution Executive Education Project 2000 (ADR EEP 2000) สำนักงานศาลยุติธรรม (พ.ศ. 2543)
- กรรมการพิเศษในการสอบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สำนักงานศาลปกครอง (พ.ศ. 2543 – 2544)
- กรรมการในการเลือกสรรบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ สำนักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2544)
- กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิติศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน (พ.ศ. 2544)
- กรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน บริษัท และองค์กรทางธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. 2544)
- คณะทำงานกลุ่มกระบวนการทางแพ่งและอนุญาโตตุลาการ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (พ.ศ. 2544)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมาย สำนักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน)
- อ.ก.ค.วิสามัญเฉพาะกิจประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและหรือให้ได้รับเงินเดือนในระดับ 9 สาขากฎหมายทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2544)
- อนุกรรมการดำเนินงานตามโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ” สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. 2544)
- กรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ เพื่อพิจารณาการออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชยนาวีเพื่อรับรองสถานะให้แก่ผู้ขนส่งประเภทที่ไม่มีเรือเป็นของตนเองหรือผู้ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. 2544)
- กรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ เพื่อพิจารณาผลกระทบทางกฎหมายกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับบริษัท ยูเนียน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด สัญญาระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด และสัญญาที่เกี่ยวกับโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติและโรงแยกก๊าซไทย – มาเลเซีย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. 2545)
- กรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ (1) เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. 2545)
- กรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการนำเครื่องจักรในเขตอุตสาหกรรมส่งออกจำหน่ายแล้วทำสัญญาเช่าแบบลิสซิ่ง กลับมาจะต้องเสียค่าอากรหรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. 2545)
- กรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.... (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) (พ.ศ. 2545)
- คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ …) พ.ศ. ….. ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. 2545)
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน)
- คณะทำงานเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม (พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน)
- อนุกรรมการศึกษาปรับปรุงทดสอบระบบบำบัดน้ำเสีย (Q&M) โครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ สำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน)
- กรรมการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล สาขากฎหมาย สำนักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน กรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่กิจการร่วมค้าบีบีซีดี ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เพื่อหาตัวบุคคลหรือคณะบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรงมารับผิดทั้งในทางแพ่ง ทางอาญา ทางวินัย และทางปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ. 2545)
- กรรมการกฤษฏีกา คณะพิศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า พ.ศ. …. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. 2545)
- กรรมการเพื่อยกร่างหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ (Reader) ของ ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์ มหาวิทยาลัยพายัพ (พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน)
- กรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคกลาง (พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน)
- กรรมการสอบไล่ภายนอก วิทยาลัยสันตพล (พ.ศ. 2546)
- กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2546)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ สาขากฎหมาย (พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานนายปรีชา นิศารัตน์) (สำนักงาน ก.พ.) (พ.ศ. 2547)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (กระทรวงพาณิชย์) (พ.ศ. 2547)
- คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6 (กฎหมายเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา) (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) (พ.ศ. 2547)
- คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงาน สายงานเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (สำนักงานศาลปกครอง) (พ.ศ. 2547)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคล สาขา กฎหมาย (สำนักงาน ก.พ.) (พ.ศ. 2547)
- กรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติชะลอการฟ้อง พ.ศ.... (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) (พ.ศ. 2547)
- กรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ.... (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) (พ.ศ. 2548)
- คณบดีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (นครสวรรค์)
 

 ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 25/07/2554 13:40:18


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map