การดำเนินการทางบริหาร
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

ลำดับที่
ชื่อผู้ถูกดำเนินการ
ประเภทผู้ให้บริการ
ข่าว ก.ล.ต.
ประกาศ
การกระทำผิดโดยสังเขป
การดำเนินการของ กลต.*
คำสั่งมีผล

1

นาย ธนะวรรธน์ คชพงษ์สิทธิโชค

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 7/2562,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 17/01/2562 ถึงวันที่ 16/07/2564

2

นาย โภไคย วงศ์ประสิทธิ์ศรี

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 7/2562,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 22/01/2562 ถึงวันที่ 21/07/2564

3

นาง ณัฎนิชา ปาระมี

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 27/2562,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน 3 ราย ดังนี้ 1. หลอกให้ลูกค้าซื้อหุ้น IPO 2. หลอกลูกค้าว่าจะขอยืมหุ้นในบัญชีซื้อขายของลูกค้า 3. หลอกขอยืมเงินลูกค้า

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 14/03/2562 ถึงวันที่ 13/03/2572

ดูข้อมูลย้อนหลัง >>
top