การดำเนินการทางบริหาร
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

ลำดับที่
ชื่อผู้ถูกดำเนินการ
ประเภทผู้ให้บริการ
ข่าว ก.ล.ต.
ประกาศ
การกระทำผิดโดยสังเขป
การดำเนินการของ กลต.*
คำสั่งมีผล

1

น.ส. จัสมิน ดินแดง ชื่อขณะกระทำผิด (นางสาว จัสมิน ดินแดง)

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 138/2561,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

1. กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน 2. ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายเพื่อตนเอง 3. ใช้ชื่อและลงลายมือชื่อของบุคคลอื่นในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 06/11/2561 ถึงวันที่ 05/11/2571

2

น.ส. ปัญจภัทร สุขโข ชื่อขณะกระทำผิด (นางสาว ปัญจภัทร สุขโข)

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 129/2561,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

ชักชวนให้ลูกค้าซื้อหุ้น IPO และแจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้แนะนำการลงทุน ทั้งที่ไม่ปรากฏการซื้อหุ้น IPO จริง

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 24/10/2561 ถึงวันที่ 07/06/2568

3

นาง รัสจันทร์ จิตสุภานันท์

ผู้บริหาร และผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 136/2561,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 05/11/2561 ถึงวันที่ 04/11/2562

4

นาย สุรพงศ์ แซ่เฮง

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 158/2561,

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงิน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 28/11/2561 ถึงวันที่ 27/11/2563

5

นาย อนันต์ อุยสุย

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 136/2561,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/10/2561 ถึงวันที่ 30/04/2562

6

บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน ชื่อขณะกระทำผิด (บจ. เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน)

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 158/2561,

การปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 28/11/2561 ถึงวันที่ 27/11/2562

7

ว่าที่ ร.ต. ประกาศิต บัวดี ชื่อขณะกระทำผิด (ว่าที่ ร้อยตรี ประกาศิต บัวดี)

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 136/2561,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

1. รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน 2. ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/10/2561 ถึงวันที่ 30/07/2562

ดูข้อมูลย้อนหลัง >>
top