สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

การดำเนินการทางบริหาร

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

หมายเหตุ : 
     - ข้อมูลการลงโทษอาจไม่ใช่ผลที่สุด เนื่องจากผู้ถูกสั่งการสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์การลงโทษดังกล่าวต่อผู้มีอำนาจพิจารณาในลำดับถัดไปหรือฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้
     คลิกที่นี่เพื่อเรียกดูขั้นตอนการอุทธรณ์และคำอธิบายโดยย่อ

ลำดับที่
ชื่อผู้ถูกดำเนินการ
ประเภทผู้ให้บริการ
ข่าว ก.ล.ต.
ประกาศ
การกระทำผิดโดยสังเขป
การดำเนินการของ กลต.*
คำสั่งมีผล

1

น.ส. ชญานี โปขันเงิน

ผู้บริหาร

ข่าว กลต. ฉบับที่ 68/2560,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 31 วงเล็บ 1, ข้อ 31 วงเล็บ 3

ให้ถ้อยคำที่ขัดต่อความเป็นจริง และส่อให้เห็นถึงเจตนาของนางสาวชญานี โปขันเงิน ในการช่วยเหลือปกปิดหรือบิดเบือนความจริง เพื่อช่วยเหลือมิให้นายสาคร สุขศรีวงศ์ ถูกดำเนินคดีในข้อหาชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหุ้น BSEC โดยอาศัยข้อมูลภายใน ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2554 อันมีลักษณะเป็นการขัดขวาง การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานกับบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อซื้อหุ้น BSEC ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามข้อ 31(1) (3) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 04/08/2560 ถึงวันที่ 03/08/2561

2

นาย ชยันต์ อัคราทิตย์

ผู้บริหาร

ข่าว กลต. ฉบับที่ 68/2560,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 31 วงเล็บ 1, ข้อ 31 วงเล็บ 3

ให้ถ้อยคำที่ขัดต่อความเป็นจริง และส่อให้เห็นถึงเจตนาของนายชยันต์ในการช่วยเหลือปกปิดหรือบิดเบือนความจริง เพื่อช่วยเหลือมิให้นายสาคร สุขศรีวงศ์ถูกดำเนินคดีในข้อหาชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหุ้น BSEC โดยอาศัยข้อมูลภายใน ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2554 อันมีลักษณะเป็นการขัดขวาง การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานกับบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อซื้อหุ้น BSEC ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามข้อ 31(1) (3) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 04/08/2560 ถึงวันที่ 03/08/2561

3

น.ส. พจมานย์ สุพรหม

ผู้ขายหน่วยลงทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 55/2560,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

ทุจริตเงินค่าซื้อกองทุน

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 07/07/2560 ถึงวันที่ 06/07/2570

4

นาย เชิดชู โสภณพนิช

ผู้บริหาร

ข่าว กลต. ฉบับที่ 44/2560,

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 241

การใช้ข้อมูลภายใน insider trading

ห้ามการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 17/06/2560 ถึงวันที่ 16/06/2563

5

นาย ยิ่งอนันต์ วงศ์ศิริเดช

ผู้จัดการกองทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 34/2560,

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 241

นายยิ่งอนันต์ วงศ์ศิริเดช ขณะดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนของกองทุนรวม SSPF ได้ล่วงรู้ข้อเท็จจริงที่บริษัทแห่งหนึ่งขอซื้อที่ดินและอาคารศาลาแอทสาทร ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักรายการเดียวของกองทุน SSPF ในราคา 1,700 ล้านบาท ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวมีสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ SSPF และเป็นข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชน ซึ่งนายยิ่งอนันต์ได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวม SSPF และได้อาศัยประโยชน์จากข้อเท็จจริงที่ได้ล่วงรู้มาจากตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าว ซื้อหลักทรัพย์ SSPF ในระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2558 ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 20/05/2560 ถึงวันที่ 19/05/2565

6

น.ส. ธวัลกร คล่องแคล่ว

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 12/2560,

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 100, ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

ไม่ได้ทำหน้าที่ติดต่อหรือให้คำแนะนำกับลูกค้า

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 16/03/2560 ถึงวันที่ 15/06/2560

7

นาย พีระพงษ์ ธีระเพียร

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 12/2560,

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 100, ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

ให้ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนไม่ถูกต้อง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 16/03/2560 ถึงวันที่ 15/05/2560

8

น.ส. สุวิมล เพียงแก้ว

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 11/2560,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

(1) เสนอขายกองทุนรวมโดยไม่ประเมินระดับความเสี่ยงของลูกค้าก่อน (2) ไม่แจ้งลูกค้าและไม่ได้ให้ลูกค้าลงนามยืนยันการลงทุนเกินความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ (3) ได้แจ้งประมาณการผลตอบแทนซึ่งทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าจะได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่แจ้ง ทั้งที่อัตราดังกล่าวเป็นเพียงเงื่อนไขการรับซื้อคืนกองทุนโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่การประมาณการผลตอบแทน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 11/03/2560 ถึงวันที่ 11/04/2560

9

น.ส. จีรัศยา ถาวร

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 11/2560,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

เสนอขายกองทุนไม่เหมาะสมกับข้อมูลลูกค้าตาม customer profile

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 06/03/2560 ถึงวันที่ 05/07/2560

10

นาย นิรันด์ รอดฉัยยา

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 7/2560,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาคำขอความเห็นชอบ

ตั้งแต่วันที่ 15/02/2560 ถึงวันที่ 14/02/2570

11

นาย นพรัตน์ จองหยิน

ผู้บริหาร และผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 131/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 30 วงเล็บ 5, ข้อ 31 วงเล็บ 2

มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ อันเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นบุคลากรในตลาดทุน

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 04/01/2560 ถึงวันที่ 03/01/2570

12

น.ส. กรญฉัช ยอดอภิกุล

ผู้บริหาร และผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 123/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 5, ข้อ 30 วงเล็บ 5

มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ อันเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 09/12/2559 ถึงวันที่ 08/12/2569

13

น.ส. ชื่นกมล กองแก้ว

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 118/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2, ข้อ 30 วงเล็บ 5

เสนอขายกองทุนรวมที่ไม่เหมาะสมกับข้อมูลผู้ลงทุน (customer profile) และไม่ได้อธิบายให้ผู้ลงทุนเข้าใจในกองทุนและความเสี่ยงของกองทุนที่เกินกว่าระดับที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

สั่งพัก และห้ามการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์

ตั้งแต่วันที่ 07/12/2559 ถึงวันที่ 06/02/2560

14

น.ส. ณัชชา สุทธิเพท

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 110/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตต่อทรัพย์สินของลูกค้ากองทุนรวม

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 22/11/2559 ถึงวันที่ 21/11/2564

15

น.ส. นิจวรรณ เอี่ยมสอาด

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 110/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตต่อทรัพย์สินของลูกค้ากองทุนรวม

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 22/11/2559 ถึงวันที่ 21/11/2564

16

นาย มนตรี แก้วหลวง

ผู้บริหาร

ข่าว กลต. ฉบับที่ 110/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 31 วงเล็บ 4

ละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควร เพื่อป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศ

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 22/11/2559 ถึงวันที่ 21/03/2560

17

น.ส. ดอกอ้อ โชตนา

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 110/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

กระทำการทุจริตต่อทรัพย์สินของลูกค้ากองทุนรวม

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 17/11/2559 ถึงวันที่ 16/11/2569

18

น.ส. ธนภร สุวรรณพงษ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 110/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

กระทำการทุจริตต่อทรัพย์สินลูกค้ากองทุนรวม

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 17/11/2559 ถึงวันที่ 16/11/2569

19

นาง ปรานี รอดยินดี

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 110/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

กระทำการทุจริตต่อทรัพย์สินของลูกค้ากองทุนรวม

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 17/11/2559 ถึงวันที่ 16/11/2569

20

นาย ผริต ปัญจวรรณ

ผู้บริหาร

ข่าว กลต. ฉบับที่ 110/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 31 วงเล็บ 4

ละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควร เพื่อป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศ

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 17/11/2559 ถึงวันที่ 16/03/2560

21

น.ส. เสาวลักษณ์ ศุภธนวิบูลย์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 103/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1, ข้อ 23 วงเล็บ 2

แสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน และรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 21/10/2559 ถึงวันที่ 20/04/2561

22

น.ส. สุพรรณี สุดสวาสดิ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 102/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

แสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในหน้าที่ โดยติดต่อชักชวนให้ซ์อหุ้นนอกตลาด

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 21/10/2559 ถึงวันที่ 20/10/2560

23

น.ส. เมธาวดี ถนอมธรรม

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 102/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

แสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน โดยติดต่อชักชวนลูกค้าซื้อหุ้น IPO นอกตลาด

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 21/10/2559 ถึงวันที่ 20/10/2560

24

นาย กิตติ จงสมจิตต์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 102/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

แสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน โดยติดต่อชักชวนลูกค้าซื้อหุ้น IPO นอกตลาด

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 21/10/2559 ถึงวันที่ 20/10/2560

25

น.ส. กิตติมา เครือฟู

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 102/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

แสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน โดยติดต่อชักชวนลูกค้าซื้อหุ้น IPO นอกตลาด

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 21/10/2559 ถึงวันที่ 20/06/2560

26

น.ส. ปิยนุช บุญประเสริฐ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 102/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

แสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน โดยติดต่อชักชวนลูกค้าซื้อหุ้น IPO นอกตลาด

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 21/10/2559 ถึงวันที่ 20/03/2560

27

น.ส. จุฑามาส แซ่ลิ้ม

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 102/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

แสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน โดยติดต่อชักชวนลูกค้าซื้อหุ้น IPO นอกตลาด

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 21/10/2559 ถึงวันที่ 20/02/2560

28

นาย ณัฐกานต์ ทรัพย์เย็น

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 102/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

แสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน โดยติดต่อชักชวนลูกค้าซื้อหุ้น IPO นอกตลาด

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 21/10/2559 ถึงวันที่ 20/02/2560

29

น.ส. นุจรี โชคชัยกตัญญู

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 102/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

แสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน โดยติดต่อชักชวนลูกค้าซื้อหุ้น IPO นอกตลาด

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 21/10/2559 ถึงวันที่ 20/12/2559

30

น.ส. ณปภัช ต่อศิริกุลฑล

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 102/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

แสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน โดยติดต่อชักชวนลูกค้าซื้อหุ้น IPO นอกตลาด

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 18/10/2559 ถึงวันที่ 17/10/2561

31

น.ส. วาสนา สมศักดิ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 102/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

แสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน โดยติดต่อชักชวนลูกค้าซื้อหุ้น IPO นอกตลาด

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 18/10/2559 ถึงวันที่ 17/04/2561

32

นาย ชานนท์ บุญเนย์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 102/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 18/10/2559 ถึงวันที่ 17/04/2560

33

นาย ตระกูล เฮงสกุล

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 92/2559,

การปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินบกพร่อง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 29/09/2559 ถึงวันที่ 28/03/2561

34

บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 92/2559,

การปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินบกพร่อง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 29/09/2559 ถึงวันที่ 28/03/2561

35

นาง ศิรดา ชัยภัทรเดช

ผู้บริหาร

ข่าว กลต. ฉบับที่ 110/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

ใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้องในการแก้ปัญหาเมื่อพบการทุจริต

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 26/09/2559 ถึงวันที่ 25/01/2560

36

น.ส. กนกกาญจน์ สวนขวัญ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 110/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

กระทำการทุจริตต่อทรัพย์สินลูกค้ากองทุนรวม

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 21/09/2559 ถึงวันที่ 20/09/2569

37

น.ส. ศศิกานต์ อรุณชัยโรจน์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 110/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

กระทำการทุจริตต่อทรัพย์สินของลูกค้ากองทุนรวม

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 21/09/2559 ถึงวันที่ 20/09/2569

38

น.ส. อัชรียา สังวาลรัมย์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 110/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

กระทำการทุจริตต่อทรัพย์สินของลูกค้ากองทุนรวม

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 21/09/2559 ถึงวันที่ 20/09/2569

39

นาย ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

ผู้บริหาร, ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และนักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 83/2559,

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 283, ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 30 วงเล็บ 5, ข้อ 31 วงเล็บ 4

ละเลยการตรวจสอบดูแลระบบงานในการทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และการกำกับดูแลการทำธุรกรรมของลูกค้า ซึ่งเป็นระบบงานหลักที่สำคัญและมีผลต่อความเชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวม โดยพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 2 ปี

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 14/09/2559 ถึงวันที่ 13/09/2561

40

นาย กชอาภา ทรงธรรม

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 75/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

ไม่ได้ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าตามหลักวิชาชีพ

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 18/08/2559 ถึงวันที่ 17/04/2560

41

น.ส. พรรณประภา ไวทยะวณิช

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 75/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 12/08/2559 ถึงวันที่ 11/02/2560

42

น.ส. ปณิตา อรรถเสรีวงศ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 62/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1, ข้อ 23 วงเล็บ 2

1. ไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน โดยมีเจตนาปิดบัง อำพรางซ่อนเร้น สร้างหลักฐานเท็จ 2. ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น 3. รับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 01/07/2559 ถึงวันที่ 30/06/2569

43

น.ส. นิจวรรณ สิงห์คำ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 62/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1, ข้อ 23 วงเล็บ 2

1. ไม่ซี่อสัตย์สุจริตต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุนหรือปกปิดข้อมูล หรือยื่นเอกสารอันเป็นเท็จ โดยมีเจตนาปิดบัง อำพรางซ่อนเร้น สร้างหลักฐานเท็จ 2. ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง 3. ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุนโดยการเบิกถอนโอนย้ายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 01/07/2559 ถึงวันที่ 30/06/2559

44

น.ส. พรรษชล กำพลวัชรา

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 63/2559,

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานบกพร่อง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 30/06/2559 ถึงวันที่ 29/06/2561

45

บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 63/2559,

การปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินบกพร่อง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 30/06/2559 ถึงวันที่ 29/06/2561

46

นาย แฉล้ม เสมสฤษดิ์

ผู้บริหาร และผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 60/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 31 วงเล็บ 2

มีลักษณะต้องห้ามเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนและขาดความไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 29/06/2559 ถึงวันที่ 28/06/2569

47

น.ส. ภรณ์ทิพย์ ดีสุข

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 53/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเจตนาปิดบัง และสร้างหลักฐานเท็จ

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 08/06/2559 ถึงวันที่ 07/06/2569

48

นาย จักรกฤษณ์ หงษ์นคร

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 51/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1, ข้อ 23 วงเล็บ 2

1. ไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน โดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน มีเจตนาปิดบังอำพราง ซ่อนเร้น สร้างหลักฐานเท็จ 2. ใช้บัญชีของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง 3. รับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 03/06/2559 ถึงวันที่ 02/06/2569

49

นาย วีรชัย ปสุตานนท์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 51/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1, ข้อ 23 วงเล็บ 2

1. ไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน กระทำโดยมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน มีเจตนาปิดบัง อำพราง ซ่อนเร้น สร้างหลักฐานเท็จ 2. ใช้บัญชีของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง 3. ปฏิบัติหน้าที่นอกขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 03/06/2559 ถึงวันที่ 02/06/2569

50

นาง อัจจิมา พัฒนภิญโญกุล

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 40/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 31 วงเล็บ 3

มีส่วนร่วมในการยื่นเอกสารอันเป็นเท็จต่อสำนักงาน ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 27/04/2559 ถึงวันที่ 26/04/2569

51

น.ส. อรพิน ไร่วิบูลย์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 40/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 12 วงเล็บ 4, ข้อ 31 วงเล็บ 3

ยื่นเอกสารอันเป็นเท็จในการขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนต่อสำนักงาน ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 27/04/2559 ถึงวันที่ 26/04/2567

52

นาง ลัดดาวัลย์ ปรีชาศิริรัตนา

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 40/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 12 วงเล็บ 4, ข้อ 31 วงเล็บ 3

ยื่นเอกสารอันเป็นเท็จในการขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนต่อสำนักงาน ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 27/04/2559 ถึงวันที่ 26/04/2567

53

น.ส. ณพัส อิสสระยางกูล

พนักงาน และผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 40/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 12 วงเล็บ 4, ข้อ 31 วงเล็บ 3

ยื่นเอกสารอันเป็นเท็จในการขอความเห็นขอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนต่อสำนักงาน ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

เพิกถอน และกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาคำขอความเห็นชอบ

ตั้งแต่วันที่ 27/04/2559 ถึงวันที่ 26/04/2565

54

นาย ชัยศิริ ภวสถาพร

ผู้ขายหน่วยลงทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 15/2559,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

ไม่ให้ข้อมูลหรือคำเตือนอันเป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 02/03/2559 ถึงวันที่ 21/03/2559

55

นาย ธาดา จันทร์ประสิทธิ์

ผู้บริหาร

ข่าว กลต. ฉบับที่ 135/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 31 วงเล็บ 4

เป็นผู้ควบคุมงานด้าน back office พบว่ามีการละเลยการตรวจสอบดูแลและสั่งการให้มีการดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้อง ทั้งที่ได้รับทราบข้อมูลจากผลการตรวจสอบของบริษัทเอง และการรายงานจากผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลที่น่าสงสัยของลูกค้า จนเป็นเหตุให้ บล. เออีซี มีการกระทำผิด ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 6 เดือน นับแต่วันที่ 23 ธ.ค. 58 ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บุคคลทั้งสองไม่สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงาน การเป็นที่ปรึกษาของบริษัท และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่อยู่ในขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนได้ และการกระทำของนายธาดายังเข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา 283 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ อันเป็นผลจากการที่บริษัทกระทำผิดมาตรา 113 แห่ง พ.ร.บ.เดียวกัน ก.ล.ต. จะเสนอการกระทำผิดต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบความผิด

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 29/12/2558 ถึงวันที่ 28/06/2559

56

นาย พิสิทธิ์ ปทุมบาล

ผู้บริหาร และผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 135/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 30 วงเล็บ 5, ข้อ 31 วงเล็บ 4

เป็นผู้ควบคุมงานด้าน front office พบว่ามีการละเลยการตรวจสอบดูแลและสั่งการให้มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้อง ทั้งที่ได้รับทราบข้อมูลจากผลการตรวจสอบของบริษัทเอง และการรายงานจากผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลที่น่าสงสัยของลูกค้า จนเป็นเหตุให้ บล. เออีซี มีการกระทำผิด

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 29/12/2558 ถึงวันที่ 28/06/2559

57

นาย นัฐพล เฉลิมพจน์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 135/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

ม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ได้ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุนตามคำสั่งของผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าของบัญชีหรือตามคำสั่งของผู้มอบอำนาจ และสร้างหลักฐานเพื่ออำพรางว่าผู้สั่งซื้อขายเป็นเจ้าของบัญชี่ทั้งที่เป็นบุคคลอื่น โดยมีเจตนาปกปิดซ่อนเร้นข้อมูลการรับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าต่อบริษัทหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแล

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 25/12/2558 ถึงวันที่ 24/06/2559

58

น.ส. พัชรีย์ ธัชธำรงชัย

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 135/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

ไม่ได้ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุนตามคำสั่งของผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าของบัญชีหรือตามคำสั่งของผู้รับมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 25/12/2558 ถึงวันที่ 24/01/2559

59

น.ส. อุรชา วชิรกุลฑล

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 135/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1, ข้อ 23 วงเล็บ 2, ข้อ 23 วงเล็บ 4

ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุนโดยการเบิกถอนโอนย้ายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน และไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 22/12/2558 ถึงวันที่ 21/12/2568

60

นาย ปริญญ์ พฤกษะวัน

ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าว กลต. ฉบับที่ 96/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 29 วงเล็บ 3

ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2556 - วันที่ 9 มกราคม 2557 นายปริญญ์ ซึ่งขณะนั้นทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (dealer) สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (บล.ดีบีเอสฯ) ได้ทุจริตต่อหน้าที่โดยใช้ข้อมูลที่ล่วงรู้จากการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลุกค้า จำนวน 3 ราย ไปใช้ทำการซื้อขายในลักษณะดักหน้า โดยทำผ่านบัญชีซื้อขายของบุคคลอื่ซึ่งได้เปิดไว้ที่บริษัทหลักทรัพย์อีกแห่งหนึ่ง จากนั้นนายปริญญ์ได้นำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไปซื้อขายดักหน้าไว้มาทำรายการจับคู่ซื้อขายกับลูกค้าทั้ง 3 รายของ บล.ดีบีเอสฯ ซึ่งทำให้นายปริญญ์ได้รับประโยชน์จากส่วนต่างของราคา ในขณะที่ลูกค้าดังกล่าวได้รับความเสียหาย

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 17/08/2558 ถึงวันที่ 16/08/2568

61

นาย อชิยะ อชิยะกุล

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 88/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน

สั่งพัก และกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาคำขอความเห็นชอบ

ตั้งแต่วันที่ 09/07/2558 ถึงวันที่ 08/06/2559

62

น.ส. มณฑา พิบูลย์เจริญสิทธิ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 88/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

ไม่ปฏิบัิติตามหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติของบริษัท

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 09/07/2558 ถึงวันที่ 08/09/2558

63

น.ส. วาสนา ชัยวุฒิ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 88/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 09/07/2558 ถึงวันที่ 08/09/2558

64

นาง อรจิรา ยุวดี

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 88/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 09/07/2558 ถึงวันที่ 08/08/2558

65

น.ส. วชิราภรณ์ วศธรรมสิทธิ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 84/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 5

มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับการสร้างราคาหลักทรัพย์

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 03/07/2558 ถึงวันที่ 02/10/2558

66

น.ส. เจณิสตา วงศ์คำจันทร์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 84/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 5

มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับการสร้างราคาหลักทรัพย์

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 03/07/2558 ถึงวันที่ 02/10/2558

67

นาย ชนา ฤทธิมัต

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 84/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 5

มัพฤติกรรมไม่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับการสร้างราคาหลักทรัพย์

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 03/07/2558 ถึงวันที่ 02/10/2558

68

นาย เรวัต เชี่ยวชาญสุวรรณ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 84/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 5

มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับการสร้างราคาหลักทรัพย์

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 27/06/2558 ถึงวันที่ 26/09/2558

69

นาย คชา บัวจรูญ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 82/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 26/06/2558 ถึงวันที่ 25/09/2558

70

นาย สัมพันธ์ กะปุก

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 82/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

รับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรพย์แทนผู้ลงทุน

สั่งพัก และกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาคำขอความเห็นชอบ

ตั้งแต่วันที่ 23/06/2558 ถึงวันที่ 22/03/2559

71

นาย สุภากรณ์ ดำรงเดช

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 77/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

รับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 16/06/2558 ถึงวันที่ 15/09/2558

72

น.ส. สุพรรณษา พิทักษ์วงศ์เลิศ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 70/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 05/06/2558 ถึงวันที่ 04/07/2558

73

น.ส. มารียา ซื่อชัยเจริญ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 70/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 05/06/2558 ถึงวันที่ 04/08/2556

74

น.ส. ภูริตา กอวัฒนา

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 69/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

1. ใช้บัญชีของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง 2. กระทำโดยมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 30/05/2558 ถึงวันที่ 29/05/2563

75

น.ส. ธัญญา ปิดพยันต์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 64/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1, ข้อ 23 วงเล็บ 2

1. อำพรางเป็นผู้ลงทุนในการยืนยันการฝากหลักประกัน 2 รับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาฯ แทนลูกค้า

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 26/05/2558 ถึงวันที่ 25/11/2558

76

นาย กันตณพัชญ์ เตชะพงศ์โภคิน

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 64/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

สนับสนุนการรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้แลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 26/05/2558 ถึงวันที่ 04/07/2558

77

นาย วิสุทธิ์ โยธินรัตนกำธร

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 64/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

สนับสนุนการรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผุ้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 26/05/2558 ถึงวันที่ 04/07/2558

78

นาย ณัฐพงศ์ ลาภล้ำวานิช

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 65/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1, ข้อ 23 วงเล็บ 2

1. รับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน 2.ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนโดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง 3.ใช้บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 23/05/2558 ถึงวันที่ 20/03/2661

79

นาย ธนณัฏฐ์ ชาญนคร

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 61/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 20/05/2558 ถึงวันที่ 19/08/2558

80

นาย ธัชพล รัตนบุรี

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 60/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2, ข้อ 23 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งให้ครบถ้วน และไม่ได้ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าของบัญชีหรือผู้รับมอบอำนาจ

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 20/05/2558 ถึงวันที่ 19/08/2558

81

นาง ธีรานุช สุภานุรักษ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 53/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1, ข้อ 23 วงเล็บ 2

1. รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน 2. แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน 3. ประพฤติผิดต่อหน้าที่ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 27/04/2558 ถึงวันที่ 26/10/2560

82

น.ส. วสุมน ทิตินพธีรา

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 53/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1, ข้อ 23 วงเล็บ 2

1. สนับสนุนการรับมอบหมายจกาผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน 2. ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำ KYC/CDD 3. แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 27/04/2558 ถึงวันที่ 05/01/2559

83

นาย เธียรชัย นุชนวล

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 50/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

ลงนามในเอกสารการขายหุ้นกู้อนุพันธ์ โดยไม่ได้ติดต่อหรือให้คำแนะนำกับผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 23/04/2558 ถึงวันที่ 22/08/2558

84

นาย อภิรักษ์ มโนวิไลพงศ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 38/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 3

1. ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน

เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้สาธารณชนทราบ

ตั้งแต่วันที่ 24/03/2558 ถึงวันที่ 23/03/2559

85

นาย อภิรักษ์ มโนวิไลพงศ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 38/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

2. รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน 3. ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 24/03/2558 ถึงวันที่ 23/10/2558

86

น.ส. นุศรา เจตน์วิทยาชาญ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 36/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

ไม่ให้ข้อมูลหรือคำเตือนอันเป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 19/03/2558 ถึงวันที่ 18/07/2558

87

นาย ณภัทร พิภัทรอักษร

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1, ข้อ 23 วงเล็บ 2

1. รับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย 2. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยอำพรางว่าการตัดสินใจซื้อขายมาจากผู้ลงทุน 3. รับคำสั่งจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 17/03/2558 ถึงวันที่ 16/11/2558

88

น.ส. สุภัชชา ธนวินบวรดิฐ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 31/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 16/03/2558 ถึงวันที่ 15/04/2558

89

นาย นิธิศ อินทนากรณ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 21/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือหลักทรัพย์แทน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 26/02/2558 ถึงวันที่ 25/07/2558

90

ว่าที่ ร.ต. อนุศร ต่ายหัวดง

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 17/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำไม่ครบถ้วน โดยไม่เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 23/02/2558 ถึงวันที่ 22/03/2558

91

นาย วีรธรรม จรัสพรศรีวงศ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 12/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1, ข้อ 23 วงเล็บ 2

1. รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน 2. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื้อสัตย์ 3. แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 12/02/2558 ถึงวันที่ 04/08/2558

92

น.ส. ภัณฑิรา ภู่ประดิษฐ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 11/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2, ข้อ 23 วงเล็บ 3

รับคำสั่งจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี และไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 09/02/2558 ถึงวันที่ 08/04/2558

93

ว่าที่ ร.ต. สาโรจน์ วรรณมโนมัย

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 7/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1, ข้อ 23 วงเล็บ 2

(1) รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน (2) แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 15/01/2558 ถึงวันที่ 14/12/2558

94

นาย บรรเทิงศักดิ์ เพิ่มโภคา

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 8/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

(1) ไม่ได้ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่เหมาะสม (suitability) กับผู้ลงทุนอย่างครบถ้วนถูกต้อง (2) ไม่ได้ให้ข้อมูลที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 15/01/2558 ถึงวันที่ 24/02/2558

95

น.ส. ปิยะพร แสงแก้ว

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 6/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

(1) ไม่เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงเฉพาะหลักทรัพย์ (2) รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 10/01/2558 ถึงวันที่ 09/03/2558

96

น.ส. พีรญา ดอนสมจิตร

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 3/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

ใช้บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 08/01/2558 ถึงวันที่ 07/10/2561

97

นาง นิลวรรณ สวัสดิ์ชัย

ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าว กลต. ฉบับที่ 2/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 08/01/2558 ถึงวันที่ 07/02/2558

98

นาย กิตติคุณ เกื้อแก้ว

ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าว กลต. ฉบับที่ 175/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

1. ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนโดยไม่เป็นไปตามหลักวิชาชีพ 2. รับประกันผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุน 3.ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 11/12/2557 ถึงวันที่ 03/05/2558

99

นาย นกุล ไชยนิล ชื่อขณะกระทำผิด (นกุล ไชยนิล นาย (NAKUL CHAIYANIL Mr.))

ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 167/2557,

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 0030/2547 ข้อ 10, ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 0003/2548 ข้อ 3 วงเล็บ 10, ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 0004/2547 ข้อ 7 วงเล็บ 1, พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 283, ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (สจก.) ที่ สจก. 0001/2544 , ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 0035/2556 ข้อ 7 วงเล็บ 1, ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

ปกปิดบิดเบือนข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และหนังสือชี้ชวน และไม่ทำ due diligence ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้จัดตั้ง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สำเร็จและเพื่อให้ได้ รับเงินตอบแทนการซื้อทรัพย์สินจากผู้ขาย

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 14/11/2557 ถึงวันที่ 13/11/2567

100

น.ส. ปนัดดา บูรพาวิจิตรนนท์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 165/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

1. ใช้บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง 2. แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากและยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์เพื่อขออนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่ม 3. สนับสนุนนางสาวบุญญาพรในการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ในชื่อของบุคคลอื่นเพื่อใช้ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อนางสาวบุญญาพร

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 08/11/2557 ถึงวันที่ 07/11/2567

101

น.ส. บุญญาพร คำมะประนา

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 165/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

1. เปิดบัญชีหลักทรัพย์โดยใช้ชื่อและลงลายมือชื่อของบุคคลอื่น และใช้บัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าวซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง 2. แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากและยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์เพื่อขออนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่ม

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 08/11/2557 ถึงวันที่ 07/07/2562

102

นาย ธิติพันธ์ ฉายจีราวัฒน์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 153/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 27/10/2557 ถึงวันที่ 26/04/2558

103

นาย กิตติคุณ พูลสวัสดิ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 153/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 27/10/2557 ถึงวันที่ 26/12/2557

104

น.ส. พัชรินทร์ กิจเจริญวิศาล

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 148/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 10/10/2557 ถึงวันที่ 09/12/2557

105

นาย สมพร เสาวธารพงศ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 148/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 10/10/2557 ถึงวันที่ 09/11/2557

106

นาย สมพล นิลศรี

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 146/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1

ลงนามในใบคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนโดยไม่ได้ติดต่อหรือให้คำแนะนำกับลูกค้า ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 09/10/2557 ถึงวันที่ 08/01/2558

107

น.ส. ธันย์จิรา พลวัฒน์ธนากุล

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 145/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1, ข้อ 23 วงเล็บ 2

ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดให้ผู้แนะนำการลงทุน 1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ยักยอก หรือฉ้อโกงทรัพย์สินของผู้ลงทุน ปกปิด อำพราง และสร้างหลักฐานเท็จ รวมทั้งต้องไม่ปกปิดข้อมูลหรือยื่นเอกสารอันเป็นเท็จต่อบริษัทหลักทรัพย์ 2. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่ตัดสินใจซื้อขายหน่วยลงทุนโดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 07/10/2557 ถึงวันที่ 06/10/2567

108

นาย บุลากร ฤกษ์สิริกรกุล

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 148/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 07/10/2557 ถึงวันที่ 06/11/2557

109

น.ส. ณัฐทิยา ปิยะเวชการ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 148/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้สาธารณชนทราบ

ตั้งแต่วันที่ 06/10/2557 ถึงวันที่ 05/10/2558

110

นาย บุลากร ฤกษ์สิริกรกุล

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 148/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้สาธารณชนทราบ

ตั้งแต่วันที่ 06/10/2557 ถึงวันที่ 05/10/2558

111

นาย สมพร เสาวธารพงศ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 148/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้สาธารณชนทราบ

ตั้งแต่วันที่ 06/10/2557 ถึงวันที่ 05/10/2558

112

นาย สุรศักดิ์ ศักดิ์ฤทธิรณ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 145/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 31 วงเล็บ 1

มีส่วนร่วมในการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตของนางสาวธันย์จิรา พลวัฒน์ธนากุล ในบัญชีกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้า

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 02/10/2557 ถึงวันที่ 01/10/2567

113

น.ส. มนชญา กริชกำจร

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 133/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2, ข้อ 23 วงเล็บ 3

ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนโดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง และไม่บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 15/09/2557 ถึงวันที่ 14/10/2557

114

นาย กันต์ ทับทิมทอง

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 130/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1, ข้อ 23 วงเล็บ 3

ไม่ได้บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าอย่างครบถ้วน และจัดทำบันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ตรงตามวิธีการที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขาย

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 11/09/2557 ถึงวันที่ 10/06/2558

115

น.ส. กันยาวีร์ โชติจรัสรุจน์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 130/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1, ข้อ 23 วงเล็บ 3

ไม่ได้บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าอย่างครบถ้วน และจัดทำบันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ตรงตามวิธีการที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขาย

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 11/09/2557 ถึงวันที่ 31/12/2557

116

น.ส. ภิญญานิษฐ์ วัจนะรัตน์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 130/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1, ข้อ 23 วงเล็บ 3

ไม่ได้บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าอย่างครบถ้วน และจัดทำบันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ตรงตามวิธีการที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขาย

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 11/09/2557 ถึงวันที่ 31/12/2557

117

นาย พงษ์เพชร กุลนอก

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 130/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1, ข้อ 23 วงเล็บ 3

ไม่ได้บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าอย่างครบถ้วน และจัดทำบันทึกการรับคำสั่งซื้อขายไม่ตรงตามวิธีการที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขาย

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 11/09/2557 ถึงวันที่ 31/12/2557

118

นาย เฉลิมเกียรติ กาญจนแก้ว

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 127/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนโดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 10/09/2557 ถึงวันที่ 31/12/2557

119

น.ส. ภนิดา พโรดม

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 49/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

รับคำสั่งจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 08/09/2557 ถึงวันที่ 07/10/2557

120

นาย ศุภศิษฏ์ สกลธนารักษ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 130/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 31 วงเล็บ 4

มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน โดยละเลยการตรวจสอบดูแลเพื่อป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้การตรวจสอบดูแล กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กระทำผิดในฐานะผู้บริหาร)

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 06/09/2557 ถึงวันที่ 31/12/2557

121

นาย สรสิช ศรีใจภา

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 90/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 27/06/2557 ถึงวันที่ 26/09/2557

122

น.ส. ฉันทนา ส่องแสง

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 89/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

ไม่ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 27/06/2557 ถึงวันที่ 26/07/2557

123

นาย วรุณ จิรไชยสิงห์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 84/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 10/06/2557 ถึงวันที่ 09/08/2557

124

น.ส. วริณดา ศรีวะกุล

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 84/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 10/06/2557 ถึงวันที่ 09/07/2557

125

นาย ณพชร ชินภักดี

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 84/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2, ข้อ 20 วงเล็บ 3

1. รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน 2. ไม่บันทึกการให้คำแนะนำ การรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากผู้ลงทุนให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 10/06/2557 ถึงวันที่ 09/07/2557

126

นาย ไพโรจน์ ทองสุข

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 67/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 1

จัดทำใบ F8 ไม่ตรงตามวิธีการที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขาย

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 14/05/2557 ถึงวันที่ 13/11/2557

127

นาย วรสันติ์ จารุพรรณ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าว กลต. ฉบับที่ 64/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 1

ใช้บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 08/05/2557 ถึงวันที่ 07/05/2559

128

นาย ไพโรจน์ ทองสุข

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 67/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้สาธารณชนทราบ

ตั้งแต่วันที่ 07/05/2557 ถึงวันที่ 06/05/2558

129

นาย วีรชัย ศิริบุญเรืองวงศ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 42/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขาย หลักทรัพย์แทน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 27/03/2557 ถึงวันที่ 26/06/2557

130

นาย ฐิติพงศ์ วงศ์เหลือง

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 42/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 27/03/2557 ถึงวันที่ 10/04/2557

131

นาย ปิยวัฒน์ ยงสวัสดิ์วาณิชย์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 38/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 21/03/2557 ถึงวันที่ 20/09/2557

132

นาย ทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 38/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการให้คำแนะนำ และการรับคำสั่งซื้อขาย หลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ ของผู้ลงทุนให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 21/03/2557 ถึงวันที่ 20/06/2557

133

น.ส. ศุภาดี จิโนวัฒน์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าว กลต. ฉบับที่ 35/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 15/03/2557 ถึงวันที่ 14/06/2557

134

น.ส. พรรณประภา ไวทยะวณิช

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 142/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

1. ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง 2. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าของบัญชี

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 15/03/2557 ถึงวันที่ 14/05/2557

135

น.ส. ประภาพร เอียดเสน

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 33/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อชายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่มาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ห้องค้าหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 11/03/2557 ถึงวันที่ 10/05/2557

136

น.ส. จารุวรรณ ศรีเพ็ญวรรณ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 33/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อชายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่มาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ห้องค้าหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 11/03/2557 ถึงวันที่ 10/04/2557

137

นาย นวพล พูนภักดี

นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 33/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อชายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่มาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ห้องค้าหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 11/03/2557 ถึงวันที่ 10/04/2557

138

นาย นวพล พูนภักดี

ผู้บริหาร

ข่าว กลต. ฉบับที่ 33/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0037/2553 ข้อ 6 วงเล็บ 1

ม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อชายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่มาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ห้องค้าหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 11/03/2557 ถึงวันที่ 10/04/2557

139

นาย ศิรธันย์ เอกธีรเศรษฐ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 33/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อชายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่มาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ห้องค้าหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 11/03/2557 ถึงวันที่ 10/04/2557

140

นาย สุธี วิเศษโชติกุล

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 31/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 10/03/2557 ถึงวันที่ 24/03/2557

141

นาย ศิวกร ทองหล่อ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 14/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 05/02/2557 ถึงวันที่ 19/02/2557

142

นาย วิโรจน์ ทองบูรณะ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 10/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำไม่ครบถ้วน โดยไม่เปิดเผยหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 24/01/2557 ถึงวันที่ 23/02/2557

143

นาย เอกพงษ์ ชิตชอบ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 113/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 1, ข้อ 20 วงเล็บ 2

1. ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง 2. แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน 3. นำทรัพย์สินของผู้ลงทุนไปใช้ประโยชน์

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 24/12/2556 ถึงวันที่ 07/12/2558

144

นาย พิชญ์ เทวอักษร

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 107/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 29/11/2556 ถึงวันที่ 28/12/2556

145

นาย พิสิฐ อนันตโท

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 95/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 10/10/2556 ถึงวันที่ 09/11/2556

146

นาย ภัทนันท์ พวงไพโรจน์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 95/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 08/10/2556 ถึงวันที่ 07/12/2556

147

นาย กฤศณสรรค์ ธีรพรอมรรัตน์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 94/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 1, ข้อ 20 วงเล็บ 2

1. ปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทที่ตนสังกัด 2. แสวงหาประโยชน์จากลูกค้าโดยอาศํยโอกาสในการปฏิบัติงาน 3. ใช้บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 05/10/2556 ถึงวันที่ 04/10/2559

148

นาย วีรพงศ์ สิริสัมฤทธิ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 94/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 1, ข้อ 20 วงเล็บ 2

1. ปฺฏิบัติหน้าที่นอกขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทที่ตนสังกัด 2.แสวงหาประโยชน์จากลูกค้าโดยอาศัยโอกาสนในการปฏิบัติงาน 3.ใช้บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลัทกรัพย์เพื่อตนเองและผู้อื่น

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 05/10/2556 ถึงวันที่ 04/10/2559

149

นาย ณัฐพล ตันติศักดิ์ชัยชาญ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 94/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 1, ข้อ 20 วงเล็บ 2

1. ปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทที่ตนสังกัด 2. แสวงหาประโยชน์จากลูกค้าโดยอาศํยโอกาสในการปฏิบัติงาน 3. ใช้บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 05/10/2556 ถึงวันที่ 04/04/2558

150

นาย พงศกร แจงตระกูล

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 94/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 1, ข้อ 20 วงเล็บ 2

1. ปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทที่ตนสังกัด 2. แสวงหาประโยชน์จากลูกค้าโดยอาศํยโอกาสในการปฏิบัติงาน 3. ใช้บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 05/10/2556 ถึงวันที่ 04/04/2558

151

นาย ธรรมวิทย์ ไต่วัลย์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 94/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 1

ใช้บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 05/10/2556 ถึงวันที่ 04/10/2557

152

น.ส. อุไรวรรณ ปานะสุทธะ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 94/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 1, ข้อ 20 วงเล็บ 2

1. ปฺฏิบัติหน้าที่นอกขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทที่ตนสังกัด 2. ให้คำแนะนำโดยไม่เป็นกลางและตามหลักวิชาชีพ ไม่มีเอกสารสนับสนุน หรือเผยแพร่หรือบอกต่อข่าวลือ 3. แสวงหาประโยชน์จากลูกค้าโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 05/10/2556 ถึงวันที่ 04/05/2557

153

นาย วีระชัย ครองสามสี

นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 94/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการให้คำแนะนำ

เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้สาธารณชนทราบ

ตั้งแต่วันที่ 04/10/2556 ถึงวันที่ 03/10/2557

154

น.ส. จัสมิน ดินแดง

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 29/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 01/08/2556 ถึงวันที่ 31/08/2556

155

นาย เทพฤทธิ์ ทองโอฬาร

ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าว กลต. ฉบับที่ 75/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/07/2556 ถึงวันที่ 30/09/2556

156

นาย ไพฑูรย์ จรจวบโชค

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 75/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2 ,ข้อ 20 วงเล็บ 3

1. รับมอบหมายจากลูกค้า ในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า 2. ไม่บันทึกการให้คำแนะนำ และการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/07/2556 ถึงวันที่ 30/09/2556

157

น.ส. วีณา คณาวนิชกิจ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 75/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/07/2556 ถึงวันที่ 30/08/2556

158

นาย ธนิตย์ ลินิฐฎา

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 75/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้สาธารณชนทราบ

ตั้งแต่วันที่ 30/07/2556 ถึงวันที่ 29/07/2557

159

นาย ไชยยันต์ แสงบัณฑิต

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 70/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 1

ใช้บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 17/07/2556 ถึงวันที่ 16/07/2561

160

นาย ไชยยันต์ แสงบัณฑิต

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 70/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้สาธารณชนทราบ

ตั้งแต่วันที่ 16/07/2556 ถึงวันที่ 15/07/2557

161

น.ส. วัชรลักษณ์ สุวรรณศรี

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 67/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 06/07/2556 ถึงวันที่ 05/10/2556

162

นาย ศิระ อุดมปรีชา

ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าว กลต. ฉบับที่ 58/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 13/06/2556 ถึงวันที่ 12/08/2556

163

นาย สัมฤทธิ์ ไตรเมธาศิลป์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าว กลต. ฉบับที่ 58/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 13/06/2556 ถึงวันที่ 12/07/2556

164

น.ส. มยุรี รานวล

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 43/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 29/05/2556 ถึงวันที่ 28/06/2556

165

น.ส. มาณวิกา มูราคามี

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 53/2558,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0008/2557 ข้อ 23 วงเล็บ 1, ข้อ 23 วงเล็บ 2

1. สนับสนุนการรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์แทน 2. ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำ KYC/CDD

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 16/05/2556 ถึงวันที่ 05/07/2556

166

นาย วาสสุวิช ณ สงขลา

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 51/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า t

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 15/05/2556 ถึงวันที่ 14/06/2556

167

นาย เฉลิมชัย ปัญญาวชิโรกุล

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 47/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

1. รับคำสั่งจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 01/05/2556 ถึงวันที่ 30/04/2557

168

นาย เฉลิมชัย ปัญญาวชิโรกุล

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 47/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

2. ไม่รักษาความลับของลูกค้า

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 01/05/2556 ถึงวันที่ 30/04/2557

169

นาย เฉลิมชัย ปัญญาวชิโรกุล

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 47/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

3. ไม่บันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่ง ซื้อหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 01/05/2556 ถึงวันที่ 30/04/2557

170

นาย ปราการ ศรีพลากิจ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 47/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 01/05/2556 ถึงวันที่ 31/07/2556

171

น.ส. กรรณิกา อนุกูลวิทยา

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 47/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 01/05/2556 ถึงวันที่ 31/05/2556

172

น.ส. จิรัฏฐยา ไวโรจนกิจ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 46/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2 ,ข้อ 20 วงเล็บ 3

1. รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน 2. ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุนตามคำสั่งของบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าของบัญชีหรือผู้ที่ ผู้ลงทุนมอบอำนาจให้ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 3. ไม่บันทึกการรับคำสั่ง ซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 25/04/2556 ถึงวันที่ 12/07/2556

173

น.ส. ชนินันท์ เหลืองเวคิน

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 43/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 1 ,ข้อ 20 วงเล็บ 5

1. ใช้บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง 2. เป็นตัวการร่วมในการสร้างราคาหลักทรัพย์ 2. เป็นตัวการร่วมในการสร้างราคาหลักทรัพย์

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 20/04/2556 ถึงวันที่ 19/04/2562

174

นาง นิรดา แกร์เร็ทท์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 43/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 1 ,ข้อ 20 วงเล็บ 5

1. ใช้บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อบุคคลอื่น 2. ส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสม

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 20/04/2556 ถึงวันที่ 19/10/2556

175

น.ส. พัชราภรณ์ พลายประเสริฐ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 43/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 5

ส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสม

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 20/04/2556 ถึงวันที่ 19/07/2556

176

นาย สุทธิรักษ์ ทัศนศรี

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 43/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 5

ส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสม

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 20/04/2556 ถึงวันที่ 19/07/2556

177

น.ส. จุฬาลักษณ์ ศรีโมสาร

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 41/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้า และปกปิดข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 11/04/2556 ถึงวันที่ 10/01/2557

178

น.ส. ศิริรัตน์ จันทรแสงอร่าม

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 40/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 1 ,ข้อ 20 วงเล็บ 2

ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า และรับมอบหมายจากลูกค้าในการซื้อขายแทน

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 11/04/2556 ถึงวันที่ 10/01/2557

179

น.ส. ธัญณภัสร์ คณาพรนิธิวงศ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าว กลต. ฉบับที่ 88/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้า

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 05/04/2556 ถึงวันที่ 04/05/2556

180

น.ส. ปัณณสรณ์ ธนเพิ่มพูนวัฒนา

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 12/2557,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 01/04/2556 ถึงวันที่ 30/06/2556

181

นาย ณัทกฤช หิรัญภัทรโชติ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าว กลต. ฉบับที่ 26/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 22/03/2556 ถึงวันที่ 05/04/2556

182

นาย ปนะบุญ สมบัติยานุชิต

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 20/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2 ,ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 16/02/2556 ถึงวันที่ 15/07/2556

183

นาย ภาสกร ศรีชัยตัน

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 20/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 16/02/2556 ถึงวันที่ 15/04/2556

184

น.ส. รุจิรา หินจีน

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 12/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 1 ,ข้อ 20 วงเล็บ 2

ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน และให้ข้อมูลเท็จแก่ผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 08/02/2556 ถึงวันที่ 07/02/2557

185

น.ส. กรกมล อาภรณ์รัตน์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 12/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 07/02/2556 ถึงวันที่ 06/02/2557

186

นาย สัมพันธ์ นันทชลากรกิจ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 10/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 1 ,ข้อ 20 วงเล็บ 2

ใช้บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง ใช้เงินกู้นอกระบบเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 01/02/2556 ถึงวันที่ 31/01/2557

187

นาย อภินพ จริยาเอกภาส

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 10/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 1 ,ข้อ 20 วงเล็บ 2

ใช้บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง ใช้เงินกู้นอกระบบเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 01/02/2556 ถึงวันที่ 31/07/2556

188

น.ส. อาภรณ์ ปริยพาณิช

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 6/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าอย่างครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 23/01/2556 ถึงวันที่ 22/03/2556

189

น.ส. วราภรณ์ วรามิตร

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 3/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าอย่างครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 19/01/2556 ถึงวันที่ 18/02/2556

190

นาย วันชัย เพชรดาษดา

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 115/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 27/12/2555 ถึงวันที่ 26/01/2556

191

นาย ศิริฤกษ์ กิตติคุณาดุลย์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 115/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 27/12/2555 ถึงวันที่ 26/01/2556

192

นาย สุทิน ชิมผลาพิบูลย์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 115/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 27/12/2555 ถึงวันที่ 26/01/2556

193

น.ส. นันทภัค ศุภนิมิตอมร

ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าว กลต. ฉบับที่ 115/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0050/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2 , ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 26/12/2555 ถึงวันที่ 25/12/2556

194

นาย นนท์การณ์ แซ่ตัง

ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าว กลต. ฉบับที่ 111/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0050/2552 , ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 12/12/2555 ถึงวันที่ 11/12/2556

195

นาย ธีระ เชาวนปรีชาศิลป์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าว กลต. ฉบับที่ 111/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน และตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 12/12/2555 ถึงวันที่ 11/06/2556

196

น.ส. สุรภี คูณขาว

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 106/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนและตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์โดยที่ ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 04/12/2555 ถึงวันที่ 18/04/2556

197

นาย ณัทกฤช หิรัญภัทรโชติ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าว กลต. ฉบับที่ 106/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0050/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2 , ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 04/12/2555 ถึงวันที่ 03/03/2556

198

น.ส. มุทิตา สมวงศ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 100/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 1 ,ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีผู้ลงทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต โดยนำทรัพย์สินของผู้ลงทุนไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบและแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 20/11/2555 ถึงวันที่ 19/11/2557

199

นาย ภัควัฒน์ บัววัน

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 100/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 1 ,ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุนและใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 20/11/2555 ถึงวันที่ 19/12/2556

200

นาย นิธิพงษ์ ชูสมภพ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าว กลต. ฉบับที่ 91/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่จัดเก็บบันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 12/10/2555 ถึงวันที่ 11/10/2556

201

น.ส. นภษร ราชพิบูลย์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 91/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขาย หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 12/10/2555 ถึงวันที่ 11/04/2556

202

น.ส. เปรมฤทัย รินนาศักดิ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 91/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุนและตัดสินใจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยที่ลูกค้าไม่ได้สั่ง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 12/10/2555 ถึงวันที่ 11/02/2556

203

นาย ธีระพล แย้มมา

นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ และผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าว กลต. ฉบับที่ 91/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3, ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 12/10/2555 ถึงวันที่ 11/11/2555

204

ว่าที่ ร.ต. ปิติพงษ์ พันธุ์ธีรานุรักษ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าว กลต. ฉบับที่ 91/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่จัดเก็บบันทึกกาให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 12/10/2555 ถึงวันที่ 11/11/2555

205

น.ส. ลักขิกา อารมย์เสรี

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 88/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 18 วงเล็บ 1

ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เนื่องจากยื่นหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามความเป็นจริง ต่อสำนักงาน ในการขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 29/09/2555 ถึงวันที่ 28/09/2557

206

น.ส. พันธรักษา ใจถวิล

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 88/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีผู้ลงทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 29/09/2555 ถึงวันที่ 28/09/2556

207

นาย พงศ์พัทธ์ ทวีสมบูรณ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าว กลต. ฉบับที่ 88/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่ได้บันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากลูกค้าอย่างครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 29/09/2555 ถึงวันที่ 14/12/2555

208

น.ส. ณัฏฐศศิ เหลืองพวงแก้ว

ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าว กลต. ฉบับที่ 88/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 29/09/2555 ถึงวันที่ 28/10/2555

209

น.ส. สุนทรีย์ เวโรจน์สกล

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 88/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่จัดเก็บบันทึกการรับคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 29/09/2555 ถึงวันที่ 28/10/2555

210

นาย ณัฐพล บุญจำนงค์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าว กลต. ฉบับที่ 88/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 29/08/2555 ถึงวันที่ 28/10/2555

211

น.ส. อิ่มจิตต์ ทองรับแก้ว

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 77/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้สาธารณชนทราบ

ตั้งแต่วันที่ 17/08/2555 ถึงวันที่ 16/08/2556

212

นาย ณัฐชาต เทศเมือง

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 77/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้สาธารณชนทราบ

ตั้งแต่วันที่ 17/08/2555 ถึงวันที่ 16/08/2556

213

น.ส. กิติยา กิติกุล

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 77/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 17/08/2555 ถึงวันที่ 16/09/2555

214

น.ส. ณัฏฐพร ทองพูน

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 77/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 17/08/2555 ถึงวันที่ 16/09/2555

215

น.ส. ภณิตา แผ่นฟ้า

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 77/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 17/08/2555 ถึงวันที่ 16/09/2555

216

นาย พัชร พงษ์ธนยนตกิจ

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 77/2555ข่าว กลต. ฉบับที่ 77/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 17/08/2555 ถึงวันที่ 16/09/2555

217

นาย วิฑูรย์ วินัยกุลพงศ์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 77/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 17/08/2555 ถึงวันที่ 16/09/2555

218

นาย พงษ์สิทธิ์ อมรฐิติพงศ์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 31/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 08/08/2555 ถึงวันที่ 07/11/2555

219

นาง พัชราวรรณ วัฒนศิริ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 70/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่ได้จัดทำบันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าอย่างครบถ้วนและไม่จัดทำเอกสารหลักฐานการรับคำสั่งให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัด

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 05/07/2555 ถึงวันที่ 04/07/2556

220

นาย ทิวากรณ์ ธรรมมงคล

ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ข่าว กลต. ฉบับที่ 70/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่บันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายของลูกค้าอย่างครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 05/07/2555 ถึงวันที่ 04/08/2555

221

นาย สิทธิชัย สงบศรีจินตนา

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 70/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่ได้บันทึกเทปการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าอย่างครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 05/07/2555 ถึงวันที่ 04/08/2555

222

น.ส. นิภารัตน์ แซ่ตั้ง

ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าว กลต. ฉบับที่ 59/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 08/06/2555 ถึงวันที่ 07/06/2556

223

นาง อาภิสรา ศุภจินดา

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 59/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 08/06/2555 ถึงวันที่ 07/06/2556

224

นาย ภมร พลเทพ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 59/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 08/06/2555 ถึงวันที่ 07/06/2556

225

น.ส. อัจฉราวดี กิริยานุกุล

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 48/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 15/05/2555 ถึงวันที่ 14/05/2556

226

นาย โกวิท เมฆวิชัย

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 48/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 15/05/2555 ถึงวันที่ 14/07/2555

227

นาง อุบลรัตน์ นนท์ธนสิน

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 48/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 3

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 15/05/2555 ถึงวันที่ 14/06/2555

228

น.ส. มัณฑิกา ขุนโหร

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 43/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0037/2553 ข้อ 4 วงเล็บ 3

ถูกสำนักงานกล่าวโทษ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือตัวการในการสร้างราคาหลักทรัพย์ SST

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 08/05/2555 ถึงวันที่

229

น.ส. วทันยา วงษ์โอภาสี

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 43/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0037/2553 ข้อ 4 วงเล็บ 3

ถูกสำนักงานกล่าวโทษ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือตัวการในการสร้างราคาหลักทรัพย์ SST

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 08/05/2555 ถึงวันที่

230

นาย ไท บุญปราศภัย

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 43/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0037/2553 ข้อ 4 วงเล็บ 3

ถูกสำนักงานกล่าวโทษ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือตัวการในการสร้างราคาหลักทรัพย์ SIMAT, STAR-W, AMAC และ L&E

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 08/05/2555 ถึงวันที่

231

น.ส. ธนาภา แรงสิงห์

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 91/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2 ,ข้อ 20 วงเล็บ 3

ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า และไม่ได้บันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้า อย่างครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 12/03/2555 ถึงวันที่ 11/06/2555

232

นาย บุริม ชมภูพล

ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์,ผู้บริหาร

ข่าว กลต. ฉบับที่ 16/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2552 ข้อ 11 วงเล็บ 1 ,ข้อ 11 วงเล็บ 2 , ประกาศอื่นๆ ที่ อธ./น. 0003/2542 ข้อ 2 , พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 125 , ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (สจก.) ที่ สจก. 0001/2544 ข้อ 3 ,ข้อ 4 , ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 0027/2552 ข้อ 11 , ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0058/2552 ข้อ 3 , ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0037/2553 ข้อ 6

การปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ หรือจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 14/02/2555 ถึงวันที่ 13/02/2560

233

นาย มาริศวน์ ท่าราบ

ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์,ผู้บริหาร

ข่าว กลต. ฉบับที่ 16/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2552 ข้อ 11 วงเล็บ 1 ,ข้อ 11 วงเล็บ 2 , ประกาศอื่นๆ ที่ อธ./น. 0003/2542 ข้อ 2 (2) , พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ มาตรา 125 , ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (สจก.) ที่ สจก. 0001/2544 ข้อ 3 ,ข้อ 4 , ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 0027/2552 ข้อ 3 วงเล็บ 1 ,ข้อ 11 , ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0058/2552 ข้อ 3 , ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0037/2553 ข้อ 6

มิได้ปฏิบัติตามโครงการ ขาดความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกในแจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้นิติบุคคลที่ตนเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการกระทำการฝ่าฝืนหรือจัดต่อกฎหมายและขาดจรรยาบรรณและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มิได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพในเรื่องการจัดการลงทุนต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของการลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 14/02/2555 ถึงวันที่ 13/02/2560

234

น.ส. อัญพัชร์ อรุณจรัสพงศ์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 7/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 1

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2664

235

น.ส. หัทยา ยั่งยืน

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 7/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 1 , ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0050/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 1

ปฏิบัติงานด้วยความไม่ซื่อสัตย์ สุจริต ในลักษณะกระทำการทุจริต หลอกลวง ยักยอก หรือฉ้อโกงทรัพย์สิน ของผู้ลงทุน หรือนำทรัพย์สินของผู้ลงทุนไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2564

236

นาย สิปปกร ขาวสอาด

ผู้บริหาร

ข่าว กลต. ฉบับที่ 6/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0037/2553 ข้อ 6 วงเล็บ 2

ถูกเปรียบเทียบปรับ เนื่องจากทำผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2564

237

น.ส. จันทราภา วงค์ไพบูลย์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 6/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0037/2553 ข้อ 6 วงเล็บ 2

ถูกเปรียบเทียบปรับ เนื่องจากทำผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2556

238

นาย ขจรชัย งามวรโรจน์สกุล

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 2/2555ข่าว กลต. ฉบับที่ 79/2553,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2 , ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0037/2553 ข้อ 6 วงเล็บ 2

ให้ความช่วยเหลือในการสร้างราคาหุ้น FOCUS โดยมีถูกเปรียบเทียบปรับในฐานะผู้สนับสนุนการสร้างราคาหลักทรัพย์ FOCUS โดยมีบทบาทในการจัดหาบัญชี ส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะที่ไม่เหมาะสม และจัดการเรื่องเงิน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2556

239

นาย ประสาณ ลือกิตติศัพท์

ผู้บริหาร,ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 6/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2 , ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0037/2553 ข้อ 6 วงเล็บ 1 ,ข้อ 6 วงเล็บ 5

ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จัดหาบญชีลูกค้าให้ผู้สร้างราคาหลักทรัพย์ใช้ในการดำเนินการ ใช้บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าเพื่อตนเอง ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน และผิดจรรยาบรรณผู้บริหาร โดยสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับคำสั่งจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีและไม่ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2556

240

นาย ศุภชัย เพ็งจันทร์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 7/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 5 , ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0050/2552 ข้อ 5

มีลักษณะต้องห้ามเนื่องจากกระทำการทุจริต

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2556

241

นาย ไชยเดช โอวาทานุสรณ์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 7/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0050/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 1

ไม่รักษาความลับของลูกค้า และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2556

242

น.ส. คนึงนิจ อาทยะกุล

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2555

243

น.ส. จันทราภา วงค์ไพบูลย์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2555

244

น.ส. ณฐินี พานิชพันธ์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2555

245

น.ส. พรปวีณ์ จันทร์คำ

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2555

246

น.ส. ศรินรัตน์ ศิรภพภูมิไชย ชื่อขณะกระทำผิด (น.ส. สุมนรัตน์ ไตรภพภูมิ)

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2555

247

น.ส. สิริรัตน์ เลิศศิริรังสรรค์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 8/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0050/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2

ปฏิบัติหน้าที่นอกขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทที่ตนสังกัด

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2555

248

น.ส. สุคนธา ชัชวาลย์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2555

249

น.ส. อนงค์นาถ ศรีสุข

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0050/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2555

250

น.ส. อนุสรา เชื้อคำ

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0050/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2555

251

นาง อุษณีย์ งามจิตสุขศรี

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2555

252

นาย กนก รัตนไพบูลย์สวัสดิ์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2555

253

นาย วรพจน์ ศิริงาม

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2555

254

นาย วัชรินทร์ อรุณแสงสุรีย์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0050/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2555

255

นาย วิโรจน์ ทองฤกษ์ฤทธิ์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2555

256

นาย วีรพงศ์ สิริสัมฤทธิ์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2555

257

นาย สมชาย พิเชษฐสุภกิจ

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2555

258

นาย เทพฤทธิ์ ทองโอฬาร

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2555

259

นาย เนรมิต โสภาพร

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2555

260

นาย ไกรศักดิ์ ธัญญานุรักษา

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7 , ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0050/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/12/2555

261

นาย สนองพล รุ่งเรืองวรวัฒน์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 8/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2

ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/06/2555

262

น.ส. ปภาดา ทัตพรพันธ์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 8/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2

ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย และยินยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็น trader ให้คำแนะนำและรับคำสั่งจากลูกค้า

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/03/2555

263

นาย วิกรณ์ ไทยเจริญ

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 2/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2

ใช้บัญชีของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/03/2555

264

นาย ศิริศักดิ์ นันทนาท

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 6/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2

รับคำสั่งจากบุคคลอื่นที่มิใช่เจ้าของบัญชี และส่งคำสั่งในลักษณะที่ไม่เหมาะสม

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/03/2555

265

นาย สุรชัย เทพสุทธิ์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 6/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2

จัดหาบัญชีให้ผู้การะทำการสร้างราคาใช้ ส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าเพื่อตนเอง และยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/03/2555

266

น.ส. สุคนธา ชัชวาลย์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 6/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2

รับคำสั่งจากบุคคลอื่นที่มิใช่ลูกค้าเจ้าของบัญชีและส่งคำสั่งในลักษณะที่ไม่เหมาะสม

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 29/02/2555

267

นาย ขจิตสักก์ ชลิตอาภรณ์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 28/02/2555

268

นาย ลภดล ธีระพงษ์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 8/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2

ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า โดยตัดสินใจสั่งซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ได้สั่ง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 28/02/2555

269

น.ส. จริยา สิงหราไชย

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 8/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2

ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน โดยตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ได้สั่ง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/01/2555

270

น.ส. นงลักษณ์ เกษทรัพย์

เจ้าหน้าที่การตลาด,ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7 , ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0050/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/01/2555

271

น.ส. นิสารัตน์ หาญพิมาย

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/01/2555

272

น.ส. พิมพ์ลดา พัฒนะวราโรจน์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/01/2555

273

น.ส. วราภรณ์ บุตรพลอย

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7 , ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0050/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/01/2555

274

น.ส. วิลาวัณย์ สาระทรัพย์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7 , ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0050/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/01/2555

275

น.ส. ศัลย์ศยา โชคทวีรัตน์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/01/2555

276

นาง วรรณา อรรถจารุสิทธิ์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/01/2555

277

นาย คมกฤต แก้วเนิน

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/01/2555

278

นาย นพรัตน์ สุขแสนนพคุณ

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/01/2555

279

นาย วิโรจน์ เดชะผล

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/01/2555

280

นาย สมพล สัจจาพิทักษ์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/01/2555

281

นาย เอกบงกช มานะพันธุ์นิยม

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 4/2555,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ไม่จัดเก็บหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 31/12/2554 ถึงวันที่ 30/01/2555

282

น.ส. จิตอาภา ศรัณย์วงศ์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 86/2554,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2

ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน โดยรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 14/09/2554 ถึงวันที่ 13/12/2554

283

นาย สุรศักดิ์ จุฬาเบา

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 86/2554,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2

ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน โดยตัดสินใจซื้อขายแทนผู้ลงทุน

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 08/09/2554 ถึงวันที่ 07/09/2555

284

นาง วนิดา สร้อยทอง

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 84/2554,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7 , ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0050/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 7

ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีลูกค้าโดยไม่มีที่มาของคำสั่งจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องและในจำนวนที่สูงมาก

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2554 ถึงวันที่ 30/11/2554

285

นาย จินดาวัฒน์ จงสุขกลาง

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 84/2554,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2

ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2554 ถึงวันที่ 30/11/2554

286

น.ส. ศรีศุภลักษณ์ รอดอริ

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 84/2554,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2

ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน โดยตัดสินใจซื้อขายแทนผู้ลงทุน

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 20/08/2554 ถึงวันที่ 19/08/2555

287

นาย สุรัตน์ บุญรัตน์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 84/2554,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2

ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน โดยรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 20/08/2554 ถึงวันที่ 19/08/2555

288

นาย วรสันติ์ จารุพรรณ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข่าว กลต. ฉบับที่ 88/2555,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุน ในการตัดสินใจซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 15/08/2554 ถึงวันที่ 15/11/2554

289

นาย วชิระ ดวงปัญญา

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 75/2554,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0050/2552

ไม่บันทึกการให้คำแนะนำและรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากลูกค้าให้ครบถ้วน

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 10/08/2554 ถึงวันที่ 09/08/2555

290

นาย วุฒิพงษ์ เรืองกิจวณิช

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 75/2554,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2

ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมในลักษณะผลักดันราคา ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 10/08/2554 ถึงวันที่ 09/08/2555

291

นาย อำนาจ คุระแก้ว

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 75/2554,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2

ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน โดยรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 10/08/2554 ถึงวันที่ 09/09/2554

292

นาง สิริมาลย์ ธนูเทพ

ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ข่าว กลต. ฉบับที่ 10/2556,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 0003/2555 ข้อ 20 วงเล็บ 1 ,ข้อ 20 วงเล็บ 2

ใช้บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง ใช้เงินกู้นอกระบบเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 20/07/2554 ถึงวันที่ 19/07/2555

293

นาย เฉลิม เสือคำราม

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 57/2554,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 1

กระทำการทุจริต หลอกลวง ยักยอก หรือฉ้อโกง ทรัพย์สินของผู้ลงทุน และนำทรัพย์สินของผู้ลงทุนไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 23/06/2554 ถึงวันที่ 22/06/2564

294

น.ส. เครือวัลย์ ฤทธิวงศ์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 58/2554,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2

ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 23/06/2554 ถึงวันที่ 22/06/2555

295

น.ส. เหมือนจิต ลิมโปดม

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 58/2554,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2 ,ข้อ 14 วงเล็บ 7

ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนเพื่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี และจัดเก็บบันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายไม่ครบถ้วน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 23/06/2554 ถึงวันที่ 22/12/2554

296

น.ส. ปกิตตา เฉียบแหลม

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 53/2554,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 1 ,ข้อ 14 วงเล็บ 2

กระทำการทุจริต ฉ้อโกงทรัพย์สินของผู้ลงทุน และนำทรัพย์สินของผู้ลงทุนไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ รวมทั้งใช้บัญชีผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง และไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยได้ใช้บัญชีผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 18/06/2554 ถึงวันที่ 17/06/2564

297

นาย สายัณห์ เผื่อคง

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 53/2554,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 1 ,ข้อ 14 วงเล็บ 2

ไม่ซื่อสัตย์สุจริตและแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้บัญชีผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น และยุ่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 18/06/2554 ถึงวันที่ 17/06/2559

298

นาย นกรณ์ ธนสรกรชัชชล

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 24/2554,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 15 , ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0037/2553 ข้อ 4 วงเล็บ 3

ก.ล.ต. กล่าวโทษนายนกรณ์ ธนสรกรชัชชล (หรือในขณะเกิดเหตุชื่อ นายนภดล ตู้พิทักษ์ผล) เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานความผิดกรณีสร้างราคาหุ้นบริษัททีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (?TWZ?) เนื่องจากมีส่วนรู้เห็นและให้ความร่วมมือในการจัดการเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตที่บัญชีของบุคคลที่ร่วมกันดำเนินการซื้อขายหุ้น TWZ ในลักษณะสร้างราคา

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 21/03/2554 ถึงวันที่

299

น.ส. นงลักษณ์ สินประเสริฐเลิศ

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 91/2553,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0037/2553 ข้อ 4 วงเล็บ 3

มีลักษณะต้องห้าม เนื่องจากถูกสำนักงานกล่าวโทษ กรณีให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการสร้างราคาหลักทรัพย์ FOCUS, IFEC และ RCI

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 28/12/2553 ถึงวันที่

300

นาย อดิเรก อุ่มบางตลาด

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 91/2553,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0037/2553 ข้อ 4 วงเล็บ 3

มีลักษณะต้องห้าม เนื่องจากถูกสำนักงานกล่าวโทษ กรณีให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการสร้างราคาหลักทรัพย์ FOCUS, IFEC และ RCI

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 28/12/2553 ถึงวันที่

301

น.ส. วัฒนา ตันติวรุณ

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 75/2554,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2

ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน โดยตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

ตั้งแต่วันที่ 04/12/2553 ถึงวันที่ 03/12/2554

302

น.ส. ชลาลัย สาลิวรรธนะ

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 77/2553,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0037/2553 ข้อ 4 วงเล็บ 3

มีลักษณะต้องห้าม เนื่องจากถูกสำนักงานกล่าวโทษ กรณีให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ ในการกระทำการทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 10/11/2553 ถึงวันที่

303

น.ส. ดวงเดือน ลิ้มสุธาโภชน์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 77/2553,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0037/2553 ข้อ 4 วงเล็บ 3

มีลักษณะต้องห้าม เนื่องจากถูกสำนักงานกล่าวโทษ กรณีให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ ในการกระทำการทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 10/11/2553 ถึงวันที่

304

น.ส. รสธร กิตติคุณธนสาร

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 77/2553,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0037/2553 ข้อ 4 วงเล็บ 3

มีลักษณะต้องห้าม เนื่องจากถูกสำนักงานกล่าวโทษ กรณีให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ ในการกระทำการทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 10/11/2553 ถึงวันที่

305

นาย นำกฤติ จีรพุทธิรักษ์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 77/2553,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0037/2553 ข้อ 4 วงเล็บ 3

มีลักษณะต้องห้ามเนื่องจากถูกสำนักงานกล่าวโทษ กรณีกระทำการทุจริตต่อหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่น

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 10/11/2553 ถึงวันที่

306

นาย อัครวัฒน์ ธนชิตนวรัตน์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 65/2553,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2

ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุนและให้คำแนะนำในลักษณะที่ไม่เหมาะสม

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 24/09/2553 ถึงวันที่ 23/09/2554

307

นาย แพร่ภักดิ์ คุปตานนท์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 65/2553,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2

ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 14/09/2553 ถึงวันที่ 13/09/2554

308

น.ส. จิราภรณ์ ศิริสวัสดิ์

ผู้บริหาร,ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 47/2553,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2 , ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0057/2552 ข้อ 3 (5) ,ข้อ 3 (11) , ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0085/2552 ข้อ 3 (5)

รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน เป็นการยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 01/07/2553 ถึงวันที่ 30/09/2553

309

นาย ชววรรธน์ บูรณะสิทธิชัย

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 45/2553,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 1 ,ข้อ 14 วงเล็บ 2 ,ข้อ 14 วงเล็บ 6

ปฎิบัติงานด้วยความไม่ซื่อสัตย์ สุจริต ใช้บัญชีซื้อขายของผู้ลงทุนให้แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น เผยแพร่หรือบอกต่อข่าวลือ สั่งการให้บุคคลอื่นปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 29/06/2553 ถึงวันที่ 28/06/2555

310

น.ส. อัญชรีย์ ชูศรี

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 45/2553,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2 ,ข้อ 14 วงเล็บ 6

ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แก่บุคคลอื่นที่มิใช่เจ้าของบัญชี และให้ความร่วมมือกับบุคคลอื่นในการปฏิบัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฯ

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 29/06/2553 ถึงวันที่ 28/06/2554

311

นาง ชลดา ตรีถาวรพิศาล

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 39/2553,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2 , ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0085/2552 ข้อ 3 (5)

ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน โดยตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 17/06/2553 ถึงวันที่ 16/12/2553

312

น.ส. ณภัทร จิตภัสสร

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 32/2553,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 1 ,ข้อ 14 วงเล็บ 2

ทุจริต ฉ้อโกงทรัพย์สินของลูกค้า และไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 27/05/2553 ถึงวันที่ 26/05/2563

313

นาย วรเชษฏฐ์ ปิติจอมวงศ์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 32/2553,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2

ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 01/04/2553 ถึงวันที่ 31/03/2554

314

นาง จิราวรรณ วัฒนวิจารณ์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 13/2553,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0057/2552 ข้อ 3 (10) ,ข้อ 3 (12)

มีลักษณะต้องห้ามเนื่องจากมีพฤติกรรมที่พิจารณาได้ว่าส่อไปในทางไม่สุจริต

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 23/02/2553 ถึงวันที่ 22/02/2558

315

นาย ธิติพันธุ์ มกร์ดารา

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 13/2553,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2

ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 23/02/2553 ถึงวันที่ 22/02/2554

316

นาย นิธิวัฏ จารุวาที

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 13/2553,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0057/2552 ข้อ 3 (11)

มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ เนื่องจากถูกตลาดหลักทรัพย์ลงโทษฐานส่งคำสั่งไม่เหมาะสม

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 16/02/2553 ถึงวันที่ 15/02/2554

317

น.ส. วทันยา วงษ์โอภาสี

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 13/2553,

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 0057/2552 ข้อ 3 (11)

มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ เนื่องจากถูกตลาดหลักทรัพย์ลงโทษฐานส่งคำสั่งไม่เหมาะสม

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 16/02/2553 ถึงวันที่ 15/03/2553

318

น.ส. พรทิพย์ ธงไชยเจริญสิริ

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 11/2553,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 1 ,ข้อ 14 วงเล็บ 2

นำหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้าไปหาประโยชน์โดยมิชอบ และใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 11/02/2553 ถึงวันที่ 10/02/2558

319

นาย นพคุณ วงศ์รัตนะ

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 11/2553,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0049/2552 ข้อ 14 วงเล็บ 2

รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากบุคคลอืนที่มิใช่เจ้าของบัญชี

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 11/02/2553 ถึงวันที่ 10/02/2554

320

นาง สุรวดี ศรีประเสริฐ

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 11/2553,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (2)

แนะนำลูกค้าที่วงเงินไม่เพียงพอให้ใช้บัญชีของลูกค้ารายอื่นและใช้บัญชีซื้อขายของลูกค้ารายอื่นเพื่อเลี่ยงการเกินวงเงิน

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 12/12/2552 ถึงวันที่ 11/12/2553

321

นาย คุณกร กานต์ชวากุล ชื่อขณะกระทำผิด (นาย รชต เสริฐพรรณึก)

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 99/2552,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (1) ,ข้อ 11 (2)

ทุจริต ฉ้อโกงทรัพย์สินของผู้ลงทุน และยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 21/11/2552 ถึงวันที่ 20/11/2562

322

น.ส. สุธาศิณีย์ พันธ์สวัสดิ์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 99/2552,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (2)

ใช้บัญชีซื้อขายของผู้ลงทุนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 21/11/2552 ถึงวันที่ 20/02/2553

323

น.ส. ประกายดาว จงดี

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 84/2552,

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 0003/2548 ข้อ 3 วงเล็บ 11 , ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0025/2548 ข้อ 10 วงเล็บ 2

รับมอบหมายจากผู้ลงทุน ในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน และตัดสินใจซื้อขายแทนผู้ลงทุนโดยพลการ ซึ่งเป็นการยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 10/10/2552 ถึงวันที่ 09/10/2553

324

นาย ประชา จูเง็ก

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 84/2552,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (2)

รับมอบหมายจากผู้ลงทุน ในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน และต่อมาได้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุนโดยพลการ ซึ่งเป็นการยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 10/10/2552 ถึงวันที่ 09/11/2552

325

นาย พีระ นกดำ

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 84/2552,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (2)

ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ตัดสินซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน และชำระเงินค่าซื้อขายแทนผู้ลงทุน เป็นการยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุนและสนับสนุนหรือร่วมมือกับผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ หรือข้อจำกัดการลงทุนของผู้ลงทุน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 10/10/2552 ถึงวันที่ 09/11/2552

326

น.ส. นภัสณัญช์ วรพิชโยทัย

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 74/2552,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (1)

กระทำการทุจริต หลอกลวง ปลอมแปลงเอกสาร ให้ข้อมูลเท็จแก่ผู้ลงทุน โดยมีเจตนาหลอกลวง และแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 26/08/2552 ถึงวันที่ 25/08/2567

327

นาย มาริษ ท่าราบ

ผู้จัดการกองทุนรวม,ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์,ผู้บริหาร,ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล,ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ก

ข่าว กลต. ฉบับที่ 73/2552,

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 0003/2548 ข้อ 3 วงเล็บ 11 ,ข้อ 5 ,ข้อ 6 , ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 0004/2548 ข้อ 4 , ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 0004/2547 ข้อ 4 วรรค 2 ,ข้อ 7 วงเล็บ 1 ,ข้อ 7 วงเล็บ 2 , ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 6 , ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 0027/2550 , ประกาศอื่นๆ ที่ อธ./น. 0003/2542 ข้อ 2 (2)

ปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ โดยพบการกระทำที่แสดงถึงการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวังตามสมควรเยี่ยงผู้ประกอบธุรกิจพึงกระทำ ที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 24/08/2552 ถึงวันที่ 23/08/2555

328

น.ส. พิมล รักสุรงค์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 60/2552,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (1) ,ข้อ 11 (2)

สั่งขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตและให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 01/08/2552 ถึงวันที่ 31/07/2553

329

นาย พจน์ประพันธ์ สูยานนท์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 60/2552,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (2)

ตัดสินใจซื้อขายหลีกทรัพย์แทนลูกค้า

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 17/07/2552 ถึงวันที่ 16/07/2553

330

นาย ชาญณรงค์ แซ่หลี

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 32/2552,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (2)

ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน โดยรับบริหารจัดการบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้ผู้ลงุทนและตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงุทน

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 19/03/2552 ถึงวันที่ 18/09/2552

331

นาย สุกิจ รุ่งทวีสุข

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 32/2552,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (2)

ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าเจ้าของบัญชี

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 18/03/2552 ถึงวันที่ 17/03/2553

332

นาย ศักดิ์พันธุ์ เข็มนาค

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 32/2552,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (2)

ส่งคำสั่งที่มีลักษณะไม่เหมาะสมเข้าสู่ระบบการซื้อขาย

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 17/03/2552 ถึงวันที่ 16/03/2553

333

นาย ฉาย บุนนาค

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 23/2552,

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 0035/2548 ข้อ 3 (9)

การพิจารณาลงโทษผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 28/02/2552 ถึงวันที่ 27/02/2555

334

นาย วชิรศักดิ์ คชินทร

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 32/2552,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (2)

ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ได้ทำความรู้จักลูกค้า รับคำสั่ง และให้คำแนะนำแก่ลูกค้า รวมทั้งอยู่ในวิสัยที่จะทราบว่าเจ้าหน้าที่รับอนุญาตส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้า

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 07/02/2552 ถึงวันที่ 06/02/2553

335

น.ส. ศรินรัตน์ พงศ์อัครอมร

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 85/2551,

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 0003/2548 ข้อ 3 วงเล็บ 10 ,ข้อ 3 วงเล็บ 12

กระทำการทุจริต โดยปลอมลายมือชื่อลูกค้าถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งเป็นการประพฤติผิดต่อหน้าที่การปฏิบัติงานและส่อไปในทางไม่สุจริต ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 30/12/2551 ถึงวันที่ 29/12/2556

336

น.ส. สุรัชดา จันทร์มูสิก

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 85/2551,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (2)

รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากบุคคลอื่น ทั้งที่รู้ว่าบุคคลดังกล่าวไม่ใช่เจ้าของบัญชี

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 03/12/2551 ถึงวันที่ 02/12/2552

337

น.ส. ทิพวรรณ์ ไชยสวัสดิ์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 62/2551,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (1)

กระทำการทุจริต หลอกลวง ยักยอก หรือฉ้อโกงทรัพย์สินของผู้ลงทุน และนำทรัพย์สินของผู้ลงทุนไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 17/10/2551 ถึงวันที่ 16/10/2566

338

นาย ณัฐวุฒิ กิจประเสริฐ

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 62/2551,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (2)

ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าโดยพลการ

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 16/10/2551 ถึงวันที่ 15/04/2552

339

น.ส. ปรียานุช อนุวงศ์กุล

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 59/2551,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (1) ,ข้อ 11 (2)

1) ให้ข้อมูลเท็จโดยมีเจตนาหลอกลวงลูกค้า เพื่อใช้บัญชีลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งเพื่อตนเองและเพื่อลูกค้ารายอื่น (2) ทุจริต หลอกลวง และยักยอกเงิน/ทรัพย์สินของผู้ลงทุน และนำทรัพย์สินของผู้ลงทุนไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ (3) แสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน (4) ใช้บัญชีลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองและเพื่อลูกค้ารายอื่น เพื่อเอื้อประโยชน์อื่นใด

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 15/10/2551 ถึงวันที่ 14/10/2561

340

น.ส. สนธยา มวลเมี่ยง

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 59/2551,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (2)

ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าโดยพลการ

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 15/10/2551 ถึงวันที่ 14/10/2552

341

น.ส. ปรียานุช อนุวงศ์กุล

ผู้บริหาร

ข่าว กลต. ฉบับที่ 59/2551,

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 0003/2548 ข้อ 3 วงเล็บ 10 ,ข้อ 3 วงเล็บ 12

ในฐานะผู้จัดการสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด หลอกลวงลูกค้าว่าได้ส่งคำสั่งให้ทั้งที่มิได้ดำเนินการ และให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีตนเอง นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดทำเอกสารยืนยันการซื้อขายปลอม และติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งข้อมูลเท็จ

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 14/10/2551 ถึงวันที่ 13/10/2561

342

นาย จตุพร แผ่นคำ

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 59/2551,

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 0003/2548 ข้อ 3 วงเล็บ 11

ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะไม่เหมาะสม ส่งผลให้ราคาหรือสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาดหลักทรัพย์ (False Market) อันเป็นการปฏิบัติไม่เป็นตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาลงโทษ จึงเป็นผลให้มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 10/10/2551 ถึงวันที่ 09/10/2552

343

นาย วิทยา เพิ่มพงศาเจริญ

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 44/2551,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (2)

นายวิทยาได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในบัญชี แล้วส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในวันนั้น ๆ และยังเป็นตัวกลางช่วยนำเงินของลูกค้าฝากเข้าบัญชีบุคคลอื่น แล้วจึงโอนเข้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 07/08/2551 ถึงวันที่ 06/08/2552

344

นาย กิตติพงษ์ ปิยะสกุลศิริ

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 44/2551,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (2)

นายกิตติพงษ์ใช้บัญชีของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า และเมื่อลูกค้ารับทราบเรื่องจึงได้ปฏิเสธรายการซื้อขายที่นายกิตติพงษ์ทำไปโดยพลการ นายกิตติพงษ์จึงหาบัญชีลูกค้ารายอื่นมารับโอนรายการดังกล่าวแทน แล้วภายหลังจึงชดใช้ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้ารายที่รับโอนรายการไป

สั่งพัก

ตั้งแต่วันที่ 07/08/2551 ถึงวันที่ 06/11/2551

345

น.ส. พัชรี ม่วงศรี

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 27/2551,

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 0003/2548 ข้อ 3 วงเล็บ 12

กระทำการทุจริตโดยลักทรัพย์(เงินสด) ของธนาคาร ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 03/05/2551 ถึงวันที่ 02/05/2556

346

นาย ปิยวัฒน์ ยงสวัสดิ์วาณิชย์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 27/2551,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (2)

ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี เพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์เกินวงเงิน

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 01/05/2551 ถึงวันที่ 30/04/2552

347

นาย ศักรินทร์ อุตกฤษฏ์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 18/2551,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (2)

ให้คำแนะนำไม่เป็นไปตามหลักวิชาชีพอันเป็นที่ยอมรับและไม่มีเอกสารที่ใช้อ้างอิงได้ และมีการเผยแพร่หรือบอกต่อข่าวลือหรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้อง

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 19/03/2551 ถึงวันที่ 18/03/2552

348

นาย สิทธิเดช สิริสายพิรุณ

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 18/2551,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (2)

ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 19/03/2551 ถึงวันที่ 18/03/2552

349

นาย วีรวัฒน์ กลิ่นสุนทร

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 6/2551,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (1) ,ข้อ 11 (2)

1. ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ตนเอง 2. ฉ้อโกงทรัพย์สินของลูกค้า

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 06/02/2551 ถึงวันที่ 05/02/2554

350

นาง ประไพ ฉายคุณรัฐ

เจ้าหน้าที่การตลาด

ข่าว กลต. ฉบับที่ 6/2551,

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 0003/2548 ข้อ 3 วงเล็บ 11

ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่ส่งผลให้ราคาหรือสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาดหลักทรัพย์ (False Market) อันเป็นการปฏิบัติไม่เป็นตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาลงโทษ จึงเป็นผลให้มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 06/02/2551 ถึงวันที่ 05/02/2552

351

นาย ศุภกฤต โชคสุขธนพงศ์ ชื่อขณะกระทำผิด (นาย ศุภมิตร แซ่ลี้)

เจ้าหน้าที่การตลาด

ข่าว กลต. ฉบับที่ 6/2551,

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 0003/2548 ข้อ 3 วงเล็บ 11

ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่ส่งผลให้ราคาหรือสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาดหลักทรัพย์ (False Market) อันเป็นการปฏิบัติไม่เป็นตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาลงโทษ จึงเป็นผลให้มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 06/02/2551 ถึงวันที่ 05/02/2552

352

น.ส. ขนิษฐา แก้งคำ

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 6/2551,

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 0003/2548 ข้อ 3 วงเล็บ 11

ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่ส่งผลให้ราคาหรือสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาดหลักทรัพย์ (False Market) อันเป็นการปฏิบัติไม่เป็นตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาลงโทษ จึงเป็นผลให้มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 01/02/2551 ถึงวันที่ 31/01/2552

353

น.ส. วรรณาพร ยศสมศักดิ์

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 6/2551,

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 0003/2548 ข้อ 3 วงเล็บ 11

ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่ส่งผลให้ราคาหรือสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาดหลักทรัพย์ (False Market) อันเป็นการปฏิบัติไม่เป็นตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาลงโทษ จึงเป็นผลให้มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 01/02/2551 ถึงวันที่ 31/01/2552

354

น.ส. ศันสนีย์ กิจเจริญ

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 6/2551,

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 0003/2548 ข้อ 3 วงเล็บ 11

ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่ส่งผลให้ราคาหรือสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาดหลักทรัพย์ (False Market) อันเป็นการปฏิบัติไม่เป็นตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาลงโทษ จึงเป็นผลให้มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 01/02/2551 ถึงวันที่ 31/01/2552

355

น.ส. สุพรรษา สุขแสวง

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 6/2551,

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 0003/2548 ข้อ 3 วงเล็บ 11

ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่ส่งผลให้ราคาหรือสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาดหลักทรัพย์ (False Market) อันเป็นการปฏิบัติไม่เป็นตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาลงโทษ จึงเป็นผลให้มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ภาคทัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 01/02/2551 ถึงวันที่ 31/01/2552

356

น.ส. สุกัญญา ชังชั่ว

ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท ข

ข่าว กลต. ฉบับที่ 5/2551,

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 0015/2548 ข้อ 11 (1) ,ข้อ 11 (2)

1.หลอกลวงลูกค้าให้โอนเงินเข้าบัญชีตนเอง โดยอ้างว่าเพื่อนำไปจองซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้า ทั้งที่ไม่มีการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว 2. หลอกลูกค้าให้โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ โดยอ้างว่าเป็นการชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ต่อจากลูกค้ารายอื่นที่ไม่สามารถชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ได้ ทั้งที่ไม่มีหลักทรัพย์ดังกล่าวในบัญชีลูกค้ารายนั้นแล้ว 3. รับมอบหมายจากลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า

เพิกถอน

ตั้งแต่วันที่ 23/01/2551 ถึงวันที่ 22/01/2554

356 รายการ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map