สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

การดำเนินการทางบริหาร

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546


ค้นหาข้อมูลการดำเนินการทางบริหาร
ระบุเงื่อนไข (สามารถเลือกเงื่อนไขในการค้นหาได้มากกว่า 1 เงื่อนไข )
ประเภทผู้ให้บริการ
การดำเนินการของ กลต.
วันที่คำสั่งมีผล ถึง
ชื่อผู้ถูกดำเนินการ

ระบุเงื่อนไขอื่น ๆ (นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้น)  

  


นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

สำนักงานจะเปิดเผยข้อมูลข้างต้นไว้เป็นระยะเวลา 10 ปีปฏิทิน นับจากวันที่คำสั่งมีผล


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map