การดำเนินการทางบริหาร

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546


ค้นหาข้อมูลการดำเนินการทางบริหาร
ระบุเงื่อนไข (สามารถเลือกเงื่อนไขในการค้นหาได้มากกว่า 1 เงื่อนไข )
ประเภทผู้ให้บริการ
การดำเนินการของ กลต.
วันที่คำสั่งมีผล ถึง
ชื่อผู้ถูกดำเนินการ

ระบุเงื่อนไขอื่น ๆ (นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้น)  

  


นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

สำนักงานจะเปิดเผยข้อมูลข้างต้นไว้เป็นระยะเวลา 10 ปีปฏิทิน นับจากวันที่คำสั่งมีผล