แบบสอบถามความคิดเห็นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำหรับโครงการโปสเตอร์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

          สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำและจัดส่งโปสเตอร์ให้แก่นายจ้างทุกรายที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุน สำนักงาน ก.ล.ต.ขอความร่วมมือท่านในการแสดงความคิดเห็น เพื่อจะได้พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ตรงกับความต้องการของท่านต่อไป


ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อ - นามสกุล E-mail Address

 
1. องค์กรของท่านได้รับโปสเตอร์เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดส่งให้หรือไม่
  ได้รับ ไม่ได้รับ (สิ้นสุดการถาม)
     
2. โปสเตอร์ที่ท่านได้รับอยู่ในสภาพดีหรือไม่
  อยู่ในสภาพดี ไม่ดี (โปรดระบุ)
     
3. ท่านมีปัญหาในการติดตั้งโปสเตอร์หรือไม่
  ไม่มี มีเนื่องจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
          โปสเตอร์มีขนาดใหญ่เกินไป ทำให้หาพื้นที่ติดยาก
          โปสเตอร์มีหลายแผ่น ทำให้ต้องติดหลายครั้ง
          อื่นๆ โปรดระบุ
     
4. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับรูปแบบของโปสเตอร์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  รูปภาพใหญ่ มีสีสันสดใส สะดุดตา
  รูปภาพสื่อความหมายได้ดี
  การจัดวางรูปภาพและตัวอักษรเหมาะสม
  ตัวอักษรไม่สะดุดตา
  อื่นๆ (โปรดระบุ)
   
5. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเนื้อหาในโปสเตอร์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  กระชับ เข้าใจง่าย เนื้อหาเข้าใจยาก
  มีสาระเพียงพอ เนื้อหาน้อยเกินไป ทำให้ไม่เข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อ
  ใช้ถ้อยคำที่สื่อความหมายได้ดี เนื้อหาไม่น่าสนใจ ไม่ตรงกับสิ่งที่สมาชิกต้องการทราบ
  เนื้อหาต่อเนื่อง ชวนให้ติดตามอ่าน เนื้อหากระจาย หากไม่ได้อ่านโปสเตอร์ทั้ง 6 แผ่น ทำให้ไม่ได้ความรู้เต็มที่
  อื่นๆ โปรดระบุ
   
6. โดยรวม ท่านชอบโปสเตอร์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่
  ชอบ  
  ไม่ชอบ  
     
7. ท่านคิดว่าโปสเตอร์ช่วยให้สมาชิกสนใจเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากขึ้นหรือไม่
  ช่วย  
  ไม่ช่วย เพราะ
   
8. โดยปกติองค์กรของท่านใช้ช่องทางใดในการสื่อสารกับพนักงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  บอร์ดประชาสัมพันธ์ Intranet
  หนังสือเวียนในหน่วยงาน เสียงตามสาย
  วารสารภายในองค์กร อื่นๆ
     
9. ในโอกาสต่อๆ ไป ท่านประสงค์ให้สำนักงาน ก.ล.ต. จัดทำกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรูปแบบใดมากที่สุด
  เอกสาร  
  Internet  
  VCD  
  สัมมนา  
     
10. คำแนะนำ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้
 
 
          สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบพระคุณที่ท่านสละเวลาในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ และโปรดกรอกข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับท่านในโอกาสต่อไป

ชื่อบริษัท/องค์กร  
ที่อยู่  
เบอร์โทรศัพท์  
     
ท่านประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ล.ต. ติดต่อเพื่อขอความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่
           ประสงค์ ไม่ประสงค์  
 
สำหรับ 120 ท่านแรกที่ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นกลับมา สำนักงาน ก.ล.ต. จะจัดส่งของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ